Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baart zich de afkeer van hen, die wijs en rijk zijn naar deze wereld. „Moest ik niet zijn in de dingen mijns Vaders?"

Wie heeft het recht zoo te spreken in het volle besef Gods Zoon te zijn? Jezus is thuis bij den Vader, en vreemd in de wereld.

(Luc. 2 vs. 41—52)

De doop van Christus

De boodschapper gaat voor Jezus uit, Johannes de Dooper. In hem is de verwachting van eeuwen, die naar het komende Godsrijk uitzagen, saamgevat; in hem zijn de ernst en strengheid van vele geslachten, die zich op zijn komst voorbereidden, vereenigd. Tallooze beloften zijn in hem waarheid geworden.

Zoo staat hij onder de menschen van zijn geslacht, groot en eenzaam, hard en streng, onzelfzuchtig en zakelijk. Hij bereidt den weg voor zijnen Heer en roept den menschen toe boete te doen, zich te bekeeren, zich voor te bereiden op den dag Gods.

Sluiten