Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het arbeidscontract reeds de Kamer zou hebben bereikt, wanneer hij niet nader had moeten overwegen, of niet meerdere bepalingen van dwingend recht, dan in 't bekende ontwerp van ons geacht medelid, prof. Drucker voorkwamen, dienden te worden voorgesteld.

Wij hebben geen enkele reden nog, waarom wij, ook in dit opzicht dit Ministerie thans reeds ons vertrouwen zouden opzeggen. Wij zijn er'van overtuigd, dat de, zoowel om politieke als om sociaal-oeconomische redenen dringende, zeer dringende noodzakelijkheid eener krachtige sociale wetgeving ook door hem wordt ingezien.

Zeker, 't is waar, wat door den afgevaardigde uit Groningen is opgemerkt: de sociaal-democraten zouden niet zooveel invloed krijgen, wanneer hun scherpe, vaak overdreven critiek niet zooveel misstanden in onze samenleving aantrof en naar waarheid treffen kon. En in zooverre is het juist dat een flinke, veelomvattende, sociale politiek mede een der zeer krachtige middelen is, om aan de cultuur der sociaal-democratie een vruchtbaren bodem te onthouden.

Maar, Mijnheer de Voorzitter, laten wij bij deze erkenning toch nimmer vergeten, dat er geen enkele reden zóu zijn, waarom wij niet even sterk voor een krachtige sociale wetgeving zouden opkomen, ook al was de Inat^P

"Waarom sociale wetgeving

sociaai-aemocraat aan den arm van den laatsten anarchist over de grenzen getrokken, om nimmer in Nederland weer te keeren.

, Ne®n> wiJ zijn voorstanders van sociale wetgeving, om twee hoofdredenen vooral i

Vooreerst omdat, ten gevolge van de doorwerking der individualistische anders gezegd: oud-liberale, sociaal-oeconomische beginselen, talrijke misstanden en nooden in de samenleving zijn ontstaan, die dringend om leniging vragen, nooden zoowel van den middenstand als van den arbeidersstand. Dat is de oogenblikkelijk noodige sociale wetgeving. Ik noem als voorbeeld : arbeidscontract, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden, verzekering tegen de gevolgen van invaliditeit, ziekte, werkloosheid, verzekering van weduwen weezen, enz. '

Maar vervolgens, — en hier loopt mijns inziens de scheidingslijn in deze Xamei veel scherper tusscben links en rechts — wij willen tevens de sociale wetgeving als middel, om onze nog maar al te zeer individualistische naast-elkander-leving te helpen doorgroeien naar een waarachtige samenleving, gebaseerd op de beginselen van het warme, sociale Christendom, het Christendom dat, door de erkenning der verhevenheid der men.schelijke ziel, de waarde van het individu verhief, — maar tevens door de erkenning van de door God opgelegde plichten van sociale rechtvaardigheid en Christelijke naastenliefde, het luide uitsprak, dat de mensch niet enkel is individu, maar tevens een sociaal wezen.

Vandaar het hooge belang, door ons, in verband juist met de sociale wetgeving, gehecht aan een goede vakorganisatie van arbeiders en middenstand.

Deze vakorganisaties beschouwen wij als de groote factoren voor de sociale wetgeving. Zij zijn de eerste palen, die wij heien in den grond, waarop wij bouwen gaan het grootsche gebouw van de Christelijke ordenin°- deisamenleving. °

Vandaai, gelijk gezegd, een tweevoudige, hooge taak der sociale wetgeving:

het lenigen der oogenblikkelijke nooden, maar vervolgens en vooral: den gloei der maatschappij te bevorderen waar deze bezig is te worden van een liberale Freiwirtachaft tot een Christelijke Wirtschaftsordnung.

En vandaar. Mijnheer de \ oorzitter, dat wij, ook en vooral juist op sociaal gebied, alle redenen hebben om meer dan in een liberaal Kabinet, vertrouwen te stellen in een Christelijke Eegeering, als tlians aan 't bewind is.

Sluiten