Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geeii reactie.

Troelstra dit doet, is het kras, met een dergelijke verdachtmaking te durven ontreden tegenover menschen, die eenvoudig van den begmne_ <if den weikHeden gezefd hebben, waarop het stond, zoodat niemand zich vergissen kon^eder list wat van hen te wachten was, indien ze getrouw bleven aan

hUDeWreactie moest er door komen. De heer Troelstra heeft er op gewezen Hnt TWner arbeiders hebben gezucht onder de gevolgen daarvan. Maar dit £omd.t de beweging tifdig gestuit U, Hoe verder die beweging was doorgegaan hoe scherper de reactie zou moeten zijn. Dat weet de heei Troelstra ook wel, en eveneen. verstandige mannen in zijn partij. Zij weten immers dat wanneer men beroeringen sticht met tevreden is met den lustigen vooruitgang, met de wezenlijke ontwikkeling der dingen, dit terug-

Sl ifan heteanderfdeat, wanneer de arbeiders zijn nedergeslagen als geschieden moest in het belang der maatschappij, alles wat in de patroonswereld verkeerd is en egoïstisch denkt, zich zeer hoog gaat voelen en denkt, wij kunnen met de menschen doen wat wij willen ;

Maai^nf^n^an^^^de'^akca^nagaat, en betreurt wat hij in het maatschappelijk leven_ waarneemt, zal kunnen zeggen, dat de Regeering medeplichtig

iSDenRee«ering heeft slechts gedaan wat haar plicht was en heeft tevens van den aanvang gezegd, dat zij wil handhaven de bevordering der socia e politiek; een verklaring die, onweersproken door daden, mij geeft de

h^Kt^^^sirgezegd, dat het niet zoo moest blijven,

daDaet smeektvanzeTt;eeSn de Minister van Binnenlandsche Zaken denkt er natuurlek niet anders over. Waar een ontwerp van de Arbeidswet aan de natuurlijk m c^/onden daar zal er nu natuurlijk verandering in

dezen''zin^komen, dat er een ontwerp ingediend wordt bij de Staten-Generaal. Dit is echter de zaak niet. De wijziging, waarop gedoeld wordt, is met deze, de zaken in een anderen vorm en in een ander stadium komen, maar het gaat hierom, dat de koers dezelfde blijft, en dat de Regeering daarvoor instaat en gïn enkele daad daartegen kan worden aangevoerd; daarvoor

bwlt nundeabeteekenis der Christelijke beginselen voor het sociale leven betreft zoo is het waar, dat er tweeërlei element is in het Christendom. De heer Troelstra zeide, dat hij dit duidelijker dan ooit te voren had ingezien Als hii notitie had genomen van schrijven en optreden onzerzijds uit vroeger dagen, dan had hij het al eerder kunnen weten.

Waarom is voor ons het Evangelie der sociaal-democratie absoluut onaanOmdat het in strijd is met het wezen van het Evangelie, dat niet een zij dig^ is^ maar het leven in zijn vollen omvang raakt, beschermt

^Ik^ben blij en dankbaar, dat de heer Troelstra dit reeds heeft gezegd^ Hii erkent zelfs: er is in het Christendom een element, dat pleit voor he ïzagdat spreekt voor grooten en sterken; er is ook een element, dat

«nreekt voor de zwakken en kleinen. .

P Juist en omdat dat Evangelie dus niet eenzijdig is kan het met gebruikt worden - misschien voor een «ogenblik, maar nooit op den duur - als een wapen in de band van de eene helft van de maatschappij tegen de andere.

Nu zegt de heer Troelstra, dat in het bijzonder het optreden der Regeering in het voorjaar zulk een slag in het aangezicht zou zijn geweest van

deDCaarl1nfeegrijepgirknieI!ts. Ik dacht, dat het voor de Christelijke arbeiders een he el d i n g was, te doen wat zij deden; dat zy, toen waren de klemerfen de zwakken.

Sluiten