Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat heeft de heer Troelstra ook gemeend; bij weet nog wel, dat hij nederschreef: de leeuw heeft de klauwen getoond.

Maar nu spreekt bij van dien leeuw als van een lam, dat stond te blaten en klaagt: (iij, Christenen, hebt dat lam het voedsel geweigerd dat bet noodig had, en hebt het de teug water niet gegund.

Xeen, was er een leeuw, dan was het juist Christenplicht om, waar, zooals de heer Troelstra zegt, het Cbristendem de zwakken tegen de sterken beschermt, tegen dien leeuw op te treden; daarom was het onze taak, die arme tegerstanders te beschermen tegen dien leeuw, die op dat oogenblik nog maar zijn klauw toonde — dat is niet zoo gevaarlijk, dat kunnen wij ook m den dierentuin zien — maar die van plan was, toe te slaan. Maar was het met een vreeselijke vergissing? Hoe stond het nu inderdaad met de arbeidersbeweging: was ze krachtig of zwak? De arbeidersbeweging wan en vs zwak bier in Nederland, en die heeren aan de overzijde, zij hebben die arbeidersbeweging willen opblazen tot een groot ding, en daardoor een misdaad aan die menschen begaan. Zij hebben hen in den waan gebracht dat zo sterker waren; zij hebben voor hen opgeëischt een invloed, alsof ze sterker waren; en toen bleek, dat al die kracht, die zij dien menschen hadden aangepraat, slechts een schaduw was, kwamen zij bij ons en zeiden: „Schaamt gij u niet. Het is een tobber waar je overheen looj>t."

En wat is gebeurd, toen de slag gevallen is, en toen die menschen op straat stonden? Wat heeft toen een groot deel van de bezittende klasse en bepaaldelijk ook van de Christenen, gedaan? Zij hebben — en ik beneidankbaar voor dat dit gebeurd is — getoond, dat zij tegenover die menschen ijiet. h«11 d ^hebben willen zijn, maar ze wilden helpen. Ja, er had volgens den heer 1 roelstra iets anders moeten gebeuren. De spoorwegmaatschappijen hadden alle stakers in dienst moeten nemen en die anderen moeten ontslaan, of het ware nog beter geweest en meer in overeenstemming met de prediking van de heeren aan den overkant in die dagen: de spoorwegmaatschappijen hadden moeten ontslaan de menschen die waren blijven doorwerken, pit is geen overdrijving; immers, het zijn geen eenlingen geweest, — dat weten de heer Troelstra en de andere heeren ook heel goed maar tientallen van stakers hebben ons verteld : „Ik ben nooit bij een vereeniging geweest, maar zij hebben mij gezegd: als wij het winnen zullen wij als eersten eisch stellen, de niet-stakers te ontslaan." Dat zijn teiten, die ieder weet, behalve misschien de heer Troelstra, want ik zou mij kunnen voorstellen, dat hij in de dagen na de staking over andere dingen te denken had, dan hoe het met die stakers was algeloopen * het was toen nogal roezig onder zijn vrienden.

Er is en dit is eigenaardig — met zoo ontzettend veel klem gesproken over dat woord „misdadige woeling". Waai om? Omdat het het eenige was dat men meende te kunnen aanhalen als een teeken van de gezindheid' der Regeering tegenover de stakers. Wat de Regeering — en dit geldt nu met één lid der Regeering, maar meerdere leden aan die tafel gezeten gedaan heelt voor de stakers, indien die heeren aan de overzijde er niets van weten is dat een teeken, dat zij zich niet bemoeien met de menschen die door hun schuld ongelukkig geworden zijn; maar ik weet, dat, als er kans was een van ben te helpen, de Regeering zich nooit ongezind heeft getoond dat te cloen. En wanneer nu gesproken wordt van „misdadige woeling , wat bedoelt men dan ? Met de misdadigers Avorden niet bedoeld

—- <ht begrijpen de heeren wel, behalve misschien de heer Troelstra

de menschen die op straat staan. Neen, de misdadigers waren de menschen die speculeerden met fondsen die ze niet zelf hadden gekocht, maar die bestonden in de maatschappelijke positie van anderen, en die, toen het er O]) aankwam, de verantwoording voor hun daden niet wilden dragen.

Xu heb ik nog een enkel woord te zeggen over de rede, gisteren gehouden door den geachten afgevaardigde uit Leiden, den heer Van der Vlugt. De vorige spreker heeft het mij niet zeer gemakkelijk gemaakt door te

Sluiten