Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is om te krijsen op dit gebied volkomen erkende deskundigen. Over mijn geachte ambtgenooten mag ik natuurlijk verder met meer spreken maar geen enkel tegenstander zal hun deskundigheid ontkennen.' Nu weet ik niet, of! het verstandig en m s lands belang is, om wanneer men zulke deskundigen heeft, die zich aan deze aangelegenheden, welke dan toch ook moeten behartigd worden, \\i len wijden dezen te bestoken met spotternijen van politieken aard, die onmogelijk kunnen strekken tot betere behartiging van de zaken, waarom het toch o,ok den geachten afgevaardigde uit Enkhuizen te

d°fJet 7'Kabinet7Tdus samengesteld zuiver als een Kabinet van rechts, en al wat over abnormale samenstelling geschreven is, is volslagen nieticr Wanneer in een Kabinet worden genomen representatieve mannen van de anti-revolutionaire partij en van de Roomsch-Katholieke partij, en wanneet men zich de medewerking verzekeren mag van een erkend deskundige van Christelijk-historische gezindheid dan is het voor ieder duidelijk, dat de samenstelling bedoelt te kennen te geven, dat dit is een Kabinet van rc°^s, eninditopzacht is er tusschen dit Kabinet en de Kabinetten van 1888 en 1. >t een enkel verschil. Al wat daarover geschreven is, is phantasie en fabel en ieder begrijpt, dat bij de formatie van dit Kabinet dan ook allereerst is verklaard en vastgesteld, dat de beginselen, levende m de. partijen van de rechterzijde, de politieke gedachte zouden aangeven. De politieke positie, waarin wij, als voortgekomen uit de rechterzijde, ons bevinden, zal beslissend zijn voor de nch ï B de houding van het Kabinet, Iedere critiek, welke daartegen ingaat,

'itónT&Sttor! Ik hoor de» geachten rfgevaaxdigde uit Brielle zeggen: „Dan is het nu uitU» Men kan zich daarmede echter nooit vleien, maar men moet op zeker oogenblik zelf weten, wat men meent het recht te hebben te antwoorden op dere-eliike bedenkingen en hoe men ze beantwoordt; en als ik clan zie,

hoe volkomen olbillök de eritiek, i„ dit dta

met volkomen miskenning van de geschiedenis en van de teitcn,

bekend zijn, gesproken wordt, dan is er geen ander antwoord te g-even

Xn een afw^iag in volstrekten zin. En me d«, meent cheAt.ek nog voor zijn rekening te moeten nemen, moet het zelf wetem

ft h(.t Kabinet d.us rechtsch van zijn geboorte af, het is ook aan gediend als een Kabinet van rechts en nu vallen hierbij, twee^ken te beschouwen: het programma, waarmede liet Kabinet optracl, e de woonden, die het bij zijn intrede m de Kamer bezigde Het Kabme is opgetreden met een gering programma van Evenwel men heeft ons toegevoegd: dit programma, is veel te groot pii het zal ook te groot blijken. Het zal met geheel kunnen worden afgewerkt in de Jting 1908/09, en dan moeten nlaats hebben Dit is volkomen waar, maar toch is bedoeld een D scheide^ programma: maar wat is het ongeluk?Eer,'

kan rLooii> zoo klein zijn, dat het juist groot genoeg . - 1 gramma's zijn altijd te groot: dit is gen treurig verschijnsel m de

P°Daaxom verwondert het mij wel eens, wanneer tot een Kabinet wordt gezegd: ° Wij moeten van u krachtige hervormingen hebben Die wil een Kabinet steéds wel geven, maar dan moet er ook tile medewerking zijn. Dezelfde geachte afgevaardigde, die sprak over gebrek aan krachtige hervormingen de geachte uil (Ironino-en klaagde hierover, dat de behandeling van de zauen zooveel tijd" kost. Hij klaagde over de werkwijze van de Kamer zal over de werkwijze van de Kamer natuurlijk met spreien

Sluiten