Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. hGt ™Ik' daarin Iigt b8 °m de grMtste Len Kabinet is daarom meer gebonden dan een Kamerlid ook ïerom, omdat het niet gaan kan buiten de bestaande wetten 'en de bestaande rechtstoestanden. Een Kabinet moet regeeren niet in idealistischen zin, maar in overeenstemming met hetgeen bestaatgelijk wij o. a. zoo menigmaal hier bemerken — bij de behandeling van oorlogszaken - de heer Thomson zal hot mij toegeven — wïï? wij Kamerleden, dikwijls onze idealistische ideeën willen brengén in

de Min16 d1aar echter rii(:fc op haar plaats zijn, terwijl l5fer van Oorlog al Ware hij even idealistisch geziAd met zijn idealisme niet m de Kamer kan komen, maar zich moet houden aan de wetten die hij heeft uit te voereA, en aau hS bestaande

z^t^e™'ennrriiaool da^-.be,^ent^® gezegde, dat gjj, Mijnheer de Yoorzitter eenmaal ook mg, toen ik de eer had aan die groene tafel

te zitten hebt toegeroepen: un Jacobin ministro n'e s t nas "\r^tre^C°bi11- ^at is volkomen juist! en in die/zln

olunf" tS,TS •1 VOn8r Chnftel«k Kabinet gesproken van „oude £niv ; Pat wil zeggen: men kan aan die tafel niet zitten iii een Kabinet m dezelfde positie als< ieder ander die daar buiten staat •

een kanseT 18 gebonden' en een Minister staat daar niet als 'op'

Maar een deel van het volk gevoelt dat niet, geenszins om politieke bijredenen, maar omdat er zeer velen zijn, die zich S precies rekenschap geven van wat een Kabinet doen kan en doen moet

herinner mij, dat na het aftreden van het Kabinet-Mackav een van de, ik moet erkennen ondergeschikte,' leiders i^ df provincie

Waarom? ^ r^w'Y Het Kabillet is ontzettend tegengevallen' dnfhPf lVr°eg lk' Wel: ant^oordde hij, wij hadden todi verwacht

ruimen nP ^;v? Z°U 2511 eenige ho°gere burgerscholen op té ruimen. De strijd ging, men herinnert het zich, toen ook te^ou de

ïoogere burgerscholen. Zóó denken de menschen; zij beseffen niet

iuZ't alS lk Z6ide' ^en wettelijke onmogelijSeid £. ^ Au zie ik geenszins voorbij, dat voor een groot deel der kiezers en in nnjn oog zeker niet het slechtste deel, de uitslag van de ver' kiezmgen inderdaad is de uitslag van een in politieken zln heüilen Strijd; m volkomen oprechtheid en eerlijkheid wordt dan God se dankt voor den uitslag, want de strijd is ad majorem Dei «do,1u'Jn1 geYoerd\ a^es voel ik volkomen, en dat ffevoel i« ook geheel zuiver, indien men de politiek in dien verheven en dieperen zin opvat. Zoolang de partijen in de minderheid zijn en men zooals ik dat vroeger beleefd heb, tot de onderdrukten behoort S zmke „odsdienstige gevoelsuitingen zeer verklaar- en verdedigbaar Maar zoodra een partij begint meerderheid te worden en ook iets in de, melk te brokken heeft, wat tegenwoordig met de rechterzijde wel eemgszms het geval is moet men met zflke uitingen m i voïzilh tiger zijn, omdat zich dan onwillekeurig zeer veel factoren in 1

««"STB dil ™1,?rekt r' W an^r^ai van nienschelijk ja, zelfs wel van minder allooi. Dit is de redpn

waarom ik geloof, dat men bij de veranderde omstandigheden met

het gebruik van bedoelde .woorden veel voorzichtiger moet zTn d-m

men vroeger geweest is. gLr moet z«n da'n

alsWde iezegdi he^' had ^ ciSenhjk niet behoeven te zeggen

als de Kamer maar luisteren wilde naar hetgeen de Minister van

lieeft6^11^ ti ^ 7flf gezegd faeeft; want den 12^.. Maart j 1 def woorden* 11c ^prw" H 1>recie.s hetzelfde beweerd, maar met min-' i mt-1 in?' Ilv yerwijs dan ook gemakshalve naar de bladziiden en 1106 van de „Handelingen" 1907—1908. Men zal daaruit zien,

4

Sluiten