Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minister Kuyper heeft gedaan is, dat hij een subsidie heeft bezorgd aan zijn eigen universiteit, doch, daar staan dé andere universiteiten onverzwakt tegenover, die meer millioenen krijgen dan zij duizenden. Verder heeft Minister Kuyper^veel gezegd, wat wij reeds lang wisten. Vergelijk dit nu eens met de antithese van de sociaal-democraüen, met hetgeen ik zooeven heb voorgelezen uit het kamp van de heeren! En nu meent men wel van de overzijde dat men die theorieën kan bestrijden met goede argumenten, gelijk wij hier hebben gehoord van den hoogleeraar Van der Vlugt en den hoogleeraar Treub; maar dit helpt niet;. Het Marxisme richt zich tot het egoïsme 'van den ïnensch en is daarom aan allen waren vooruitgang vijandig. In de 18de eeuw speelden ook velen met de theorieën, bekend als dq theorieën van Rousseau — al waren ze niet van hem afkomstig; — theorieën waarvan men later gezegd heeft: hoe is het mogelijk, dat verstandige menschen alles hebben kunnen slikken wat Rousseau hun opdischte. Koningen en aanzienlijken, Christenen zelfs, hebben met die schoone theorieën gespeeld, tot de vloed kwam, die, hen allen wegnam. Ditzelfde spel wordt nu gespeeld met de theorieën van de sociaal-democraten en hun niet op realiteit steunende idealen.

Nu heeft ook de heer Troelstra gewezen op deze antithese, doch .op een atidere wijze. Hij heeft1 niet de voortreffelijkheid van zijn beginselen betoogd, maar ons gewezen op hun kracht, op de kracht van de sociaal-democratie tegenover die van, de impotente bourgeoisie. Er is één oogenblik geweest van ontwaken, zeide hij, nl. in 1903, toen sprak het volk mede. Doelde1 toen de geachte afgevaardigde uit Amsterdam III misschien op de vermaarde vergadering in het Paleis van Volksvlijt?

De geachte afgevaardigde heeft gezegd: er is sedert 11 jaar zoo weinig tot stand gekomen. Ik ga terug, niet 11 jaar, maar tot 1888, toen het eerste Kabinet-Mackay optrad, na de kiesrechtuitbreiding, of liever de verkeerde beperking van het kiesrecht tot een enkele groep van menschen in de maatschappij. Ik Eal niet al de wetten opnoemen sinds dien tijd tot stand gebracht; ieder kan diti zelf nagaan. Maar er is zeer veel tot stand gekomen en ook met hulp van de sociaal-democraten zeer veel bedorven. Zóó verschillende bepalingen in de Ongevallenwet, waar wij nu tranen voor moeten storten, of in elk geval veel geld zullen moeten betalen. De drankwet, altijd tegen het Kabinet-Kuyper uitgespeeld, is zeer verscherpt door toedoen van de sociaal-democraten, die zeer weinig respect hadden voor de rechten van de houders van drankhuizen, welke rechten men toch ook motet eerbiedigen.

Maar — hoe dit zij •— wat zij' hier in de Kamer gedaan hebben, weten wij.

Waar blijkt nu de groote kracht uit va.n de sociaal-democraten?

In Duitschland hebben zij altijd gestemd tegen alles, wat geschied is ten bate van de arbeiders.

In "Frankrijk zijn thans twee sociaal-democraten aan het roer. Ik heb niet gemerkt, dat zij het verder hebben gebracht dan tot afbreken. Dit is gemakkelijk; het kost weinig tijd en weinig moeite.

In ons land — ik erken het — zijn de sociaal-democraten zoo verstandig, hetgeen geschiedt' ten bate van het volk, te steunen, maar zeggen zij er bij: dit wordt alleen voorgesteld ten bate van het volk, omdat wij er u toe drijven. Het i's op die manier heel gemakkelijk, Mijnheer de Voorzitter, een pose aan te nemen, alsof men heel wat vermag.

Wat hebben wij daarvan ondervonden? Wij hebben gehad het bakkerswetje van den heer Domela Nieuwenhuis; eenige grondwetfan-

Sluiten