Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat hooge Coliegie gevestigd. Alle gemoederen zijn in de gistenfte fpanning, wat toch wel de list en geflepenheid van dezen verheven perfoon, die, dewijl hij in dat jaar het hoogfie ambt bekleedt, profeteerde, zoude aar. den dag brengen. Alles zweeg, en in plaats van dat tot dusverre gedurige gewoel, had eene akelige ftilte post gevat. Een ieder ademde zachter en luisterde. Ja zekerlijk was er ook eene wolk der onzigtbare getuigen tegenwoordig, om dat wonderbaarse aller gebeurtenisfen mede te aanfchouwen; want ziet! twee hoogepriesters ftonden tegenover elkander, de ééne algemeen, de ander nog door niemand daarvoor erkend; de één den ander, en de ander zich zeiven opofferende, de één was üechts fcliaduw en beeld, de ander het ligchaam en het wezen zelf; de een was een Goddeloos mensch, de ander onfchuldig, onbevlekt , afgefcheiden van de zondaars; maar door God tot zonde gemaakt, belast met al onze fchuld en de gevolgen daarvan, de ftraf, den vloek, den toorngloed Gods. Gene, gelijk alle zijne voorgangers en zijne, zeker flechts nog weinige navolgers (terfelijkj maar deze zonder voorganger en navolger, eeuwig, volmaakt, in kracht des eeuwigen levens; de eerde offerde als een zondig mensch, deze, wie moet niet verbazen en fitteren ? — hooger dan de hemelen ! — Gij zijt opgedaan, Kajaphas; maar deze, die daar voor u ltaat, zal zich ter regter hand Gods zetten; ja, nadat Hij de reinigmaking van onze zonden, door zijn' eigen bloed, heeft te wege gebragt, zal Hij zitten en heerfchen in zijnen troon, tot dat al zijne vijanden zullen gelegd zijn tot eene voetbank zijner voeten.

Jezus ftaat voor de regtbank der hooge raadsheeren! —

maar, gij regters, weet, dat gij eens voor den troon des

Wereldregters, ja van dezen door u verworpenen zult

moeten «aan. Gij waant zijn leven en alles ftond in uwe

hand. D'ich , weet, uw heil, leven , zaligheid en alles

ltaat in ziine, alles fcheppende, alles regerende en onder-

hou-

Sluiten