Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zweeg, alzoo op alle aanklagten en befchuldigingen, die tegen Hem, hoewel zonder grond, maar met zooveel te meer regt tegen alle degenen werden voortgebragt in wier plaats Hij zich voor het gerigt Gods had gefteld, en die Hij flechts om hunnentwille, niet van de wereld wilde terugwijzen, maar met zijnen verzoenenden dood en bloedvergieten wilde beantwoorden.

Hij zweeg, opdat aan al zijne verklagers, om zijnen!wille een eeuwig ftilzwijgen werd opgelegd, en dat het handfchrift onzer zonde uit het midden werd gedaan, ja ook, dat Hy ons die regtvaardigheid verwerve, die voor God geldt, en dat zijn bloed zooveel te luidruchtiger en krachtiger voor ons fpreke van betere dingen, dan het bloed Abels, dat om wraak riep, maar dit: genade en barmhartigheid, langmoedigheid en goedertierenheid. »»

Jezus zweeg, opdat boetvaardige en geloovige zondaars zooveel te getrooster en blijmoediger hunnen mond openen, en reeds hier beneden zooveel te kloekmoediger Hem mogten kunnen nazeggen: „ Wie zal verdoemen ? Christus is het, die geftorven is enz: J Wie heeft nog regt op mij, die kome ten voorfchqn; ja, dat zij hier beneden reeds vermogen te zeggen: Loof den Heere m(jne ziel, die u alle uwe zonden vergeeft en alle uwe krankheden geneest, en opdat eens de hemelen met eene verloste fchaar vervuld worden, die te zamen lof zinge en zegge: Eere zij Hem, die op den troon zit en onzen God, het Lam, dat ons heeft lief gehad en ons heeft verlost door zijn bloed.

Hij zweeg, opdat zijne fchapen Hem ook in het geduldig ftilzwijgen zouden navolgen, en met Hem, in het lijden hunnen mond niet murmurerend opendoen; maar in hoop God verbeiden, zieh aller onnutte woorden onthouden : waarvoor Jezus ook door zijn ftilzwijgen heeft geboet, en opdat het woord Christi rijkelijk onder ons en in zijne ganfche gemeente wone en werke, waartoe

Hij

Sluiten