Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij het gezonden heeft, ja, dat het vrijmoedig door alle zijne leden openbaar verkondigd an over de geheele aarde

luidruchtig worde.

Jezus zweeg, om Mozes met zijne zware tong, om aan het ambt, dat de verdoemenis predikt, dat de harten beangftigt en benaauwt, ten regten tijde het ftilzwijgen op te leggen, en integendeel, het ambt, dat de verzoening predikt, aan het woord te brengen, dewijl hetzelve Heil en leven, door het geloof inj: C:, verkondigt, dat het zoo tot geestelijk doode, domme, doove en blinde zondaars komen zoude, om dezelve levend te maken en de verbrijfelde harten en den verflagen geest te genezen en gezond te maken.

Hij zweeg, en zooveel te meer, vrijmoediger en kinderlijker durven nu alle bekommerden, beangftigden en geplaagden tot Hem fpreken, voor Hem alle hunne nooden, behoeften en ellenden bloot te leggen met al hunne zondenfchuld en verdoemenswaardigheid, ja alles wat ziel en ligchaam betreft, wat zij Hechts wenfchen en bejammeren , wat hun bekommert, drukt en plaagt, alles mogen zij voorts voor zijne verheerlijkte voeten brengen: en die het verftaat te doen, komt niet ledig, ongetroost, van Hem terug. Zij moeten Hem alles laten weten en in zijnen fchoot werpen en voorts zijne reddende en verlosfende hand afwachten. Ja, Hij zweeg wel, maar Hij weet ook de ftormende wind en de woelende zee tot zwijgen ,te brengen, als ook den briefchenden fatan te fchelden.

Alzoo mislukte der boosaardige fluwheid in deze het doel, om Jezus uit zijne eigene woorden, die zij zeker meenden te zullen hooren, te vangen en het doodvonnis daarop over Hem uit te fpreken; maar helaas, al hunne wapenen , lanfen en geflepen zwaarden werden door zijn ftilzwijgen verbroken; nogtans wist de listige, door den helvorst geleerde hoogepriester wapenen te bedenken,

die moesten raken, ilij nam Jezus onder den eed, om

Hem

Sluiten