Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem tot bet fpreken te noodzaken. Dat deed de hoogde overheidsperfoon in den (laat. Hij wist dat J e z u s den eed als Israëliet niet mogt van de hand wijzen, vooral, dewijl het de wet voor eene misdaad rekent, als iemand, die tot den eed wordt verpligt, niet antwoordt. Denkt eens , met welke ligtvaardige gedachten, welk een helsch doel de hoogepriester met dien eed, dien hij J e z u s opdrong, beoogde; hij wilde Jezus het fpreken afperfen, het mogt dan kosten wat het wilde; ja, al ware het ook, dat hij de allerheiligfte dingen, daardoor misbruiken en ontheiligen zoude.

Wie moet niet verbazen voor het monftereufche van het Hiemchelijke hart, zoo als het hier in den verftokten hoogepriester openbaar wordt. Ziet! hij maakt eene vertooning, als of hij de waarheid op de plegtigfle en heiligde wijze wilde laten bevestigen, nogtans wil hij der waarheid «iet genoorzamen, neen, hij is en blijft een vijand derzelve. Hij voegt de vreesfelijke Majesteit Gods mede in deze zaak, zonder dezelve te eerbiedigen en te vreezen, dewijl deze Sadduzeeuwfche ziel aan geen toekomend leven geloofde, en in dat affchuwelijk ongeloof, de rust en den vrijbrief flechts tot allerlei ^zonde en overtreding vond. Och! hoe verfchrikkelijk vergroot en verzwaardt deze en dergelijke zielen hunne verdoemenis, terwijl zij met zulk een misbruik der heilige dingen , de waarheid op eene Godonteerende wijze verachten. Maar, dewijl deze groote en fijne man, reeds voor zoo langen tijd, de liefde tot de waarheid niet had aangenomen, om zalig te worden, zoo was het eindelijk door een verfchrikkelijk , en toch'regtvaardig oordeel Gods, met hem zooverre gekomen, dat hy de waarheid voor leugen, ja zelfs voor Gods lastering hield en houden moest.

Ziet, God beftuurt nogtans de tong van dezen booswigt dermate, dat hij het voorwerp van den eed zoo minachtig moest houden, zoo dat Jezus denzeJve zonder verdere verklaring dadelijk kon zweren.

De

Sluiten