Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reglement, hoofdzakelijk betreffende de benoemingen tot het kerkbestuur;

Overwegende:

dat het ter bekrachtiging aangeboden Algemeen Reglement , overeenkomstig het beginsel door de Synode tot grondslag van het herzieningswerk gelegd, beschouwd moet worden als eene ontwikkeling van het bestaande Algemeen Reglement, in de rigting der aan de Kerk toekomende zelfstandigheid;

dat de van het bestaande reglement afwijkende bepalingen , die in dit nieuwe Algemeen Reglement zijn opgenomen , door de Synode zijn vastgesteld, na daarop de consideratien der Provinciale Kerkbesturen te hebben ingewonnen, en alzoo daaraan Onze bekrachtiging kan worden geschonken;

dat cchter het Staatsbelang vordert, om aan het verleenen van deze Onze bekrachtiging zoodanige beperkingen te verbinden, als geëigend zijn om daarvan den zin en de strekking voor de toekomst te bepalen,

Hebben goedgevonden en verstaan:

het Algemeen Reglement voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, door de Algemeenc Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk vastgesteld den 9den September 11., zoodanig als het door de Synode overgelegd afschrift daarvan hiernevens is gevoegd, te bekrachtigen, en er in toe te stemmen, dat, met de invoering van dat reglement, buiten werking worde gesteld het Algemeen Reglement op het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk, gearresteerd bij Koninklijk besluit van den 7den Januarij 1816, no. 1, met dien verstande:

1°. dat, in verband tot de in het reglement voorkomende bepalingen omtrent de magt, bevoegdheid of roeping der Synode en Synodale Commissie, of van andere collegien van kerkelijk bestuur, Onze bekrachtiging niet zal kunnen worden opgevat als eene erkenning van het regt des kerkbestuurs tot eenige uitbreiding van gezag of bevoegdheid, welke niet zou kunnen worden overeengebragt met het beginsel, tot grondslag van het herzieningswerk gelegd;

2°. dat bij name het vaststellen van bepalingen omtrent

Sluiten