Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de meeste stemmen op zich vereenigd hadden, blijkt niet verkregen te kunnen worden, zal het lot beslissen.

Voor elk lid en voor iederen secundus zal telkens afzonderlijk gestemd worden.

(1) Het art. spreekt van behoorlijk uitgebragte stemmen; daardoor wordt de vraag, of bij de bepaling van het getal der stemmen, briefjes in blanco in aanmerking mogen komen, ontkennend beantwoord.

Art. 9.

Geen kerkelijk bestuur neemt eenig besluit, dan bij tegenwoordigheid van twee derden zijner leden, tenzij de vergadering, wegens ongenoegzaam getal van leden , reeds eenmaal was uiteengegaan, en ten tweeden male tot behandeling der zaak wettiglijk was opgeroepen.

Art. 10.

De leden der kerkelijke besturen stemmen in de vergaderingen, tot welke zij zijn afgevaardigd, altijd hoofdelijk, en zonder aan lastbrieven gehouden te zijn.

Elk lid is verpligt zijne stem bepaald uit te brengen, tenzij de vergadering hem van die verpligting ontslaat.

Art. 11.

De zorg voor de belangen, zoo van de Christelijke Kerk in het algemeen als van de Hervormde in het bijzonder, de handhaving harer leer, de vermeerdering der Godsdienstige kennis, de bevordering van Christelijke zeden, de bewaring van orde en eendragt, en de aankweeking van liefde voor Koning en Vaderland, moeten steeds het hoofddoel zijn van allen, die, in onderscheidene betrekkingen, met het kerkelijk bestuur belast zijn.

Art. 12.

Geene algemeen verbindende reglementen, of veranderingen in de bestaande, kunnen worden vastgesteld dan dooide Synode (1).

Indien deze reglementen of veranderingen bepalingen be-

Sluiten