Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulzen, die op de Classikale Vergaderingen of de Kerkeraden regtstreeks betrekking hebben, zullen de Kerkbesturen de consideratien der Classikale Vergaderingen op die punten vragen.

G-een bijzondere reglementen voor provinciale ressorten > of veranderingen daarin, kunnen in werking worden gebragt, dan door de Provinciale Kerkbesturen, na de goedkeuring der Synode te hebben ontvangen (2);

geene bijzondere reglementen voor classikale ressorten, of veranderingen daarin, dan door de Classikale Besturen, na de goedkeuring der Provinciale Kerkbesturen te hebben erlangd (3);

geene bijzondere reglementen voor de ringen, of veranderingen daarin, dan door de Ringsvergaderingen, na de goedkeuring van de Classikale Besturen te hebben ontvangen (4).

Deze goedkeuring van een hooger bestuur mag niet geweigerd worden tenzij het blijken mogt, dat de bijzondere reglementen met de algemeene in strijd zijn.

Van alle zoodanige verordeningen en veranderingen zal kennis worden gegeven aan het Ministerieel Departement (5).

Dispensatie kan alleen gegeven worden van die bepalingen , welke uitdrukkelijk bij de reglementen zijn aangewezen , en op de wijze daarbij voorgeschreven.

(1) Verg. art. 61 en 62.

(2) Als beginsel is aangenomen, „dat bijzondere reglementen, door „ lagere collegiën vastgesteld, de goedkeuring, voor zooveel „zij erkend zullen worden deze te behoeven, ontvangen aioe„ten alleen van het eerst in hoogeren rang volgend Bestuur." H. S. bladz. 309.

(3) De Classikale Vergaderingen, als zijnde geene besturende ligchamen, maken de reglementen voor haar ressort niel.

(4) Zie art. 28. — Hoe plaatselijke Reglementen worden vastgesteld, zie art. 2o.

Sluiten