Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5) Z. M. B. bepaalt sub 5°, dat dadelijk ter kennis van de Regering zullen worden gebragt alle eventuele veranderingen in de reglementen of reglementaire bepalingen, mitsgaders alle nieuwe reglementen en reglementaire bepalingen, en wel door het collegie van kerkelijk bestuur, 'tvvelk die veranderingen, reglementen of reglementaire bepalingen vaststelt, of, zoo daarop goedkeuring of bekrachtiging van hooger kerkelijk bestuur wordt vereischt, door het collegie van bestuur, 't welk de goedkeuring of bekrachtiging verleent.

Art. 13.

De kerkelijke besturen bepalen hunne werkzaamheden binnen de grenzen hunner bevoegdheid, zoodat zij niets behandelen , wat uitsluitend tot den werkkring van een ander collegie behoort (1).

Kerkelijke besturen hebben het regt, in zaken, welke tot hunne bevoegdheid behooren, voorstellen in te dienen en voorlichting te vragen bij de in opklimmenden rang naastvolgende (2).

De verlangde voorlichting zal door dezen zoo spoedig mogelijk worden gegeven. Eerstgenoemden zijn gehouden, de aangevraagde berigten, bescheiden en consideratien zonder verwijl op te zenden.

(1) Verg. art. 44 3".

(2) Betrekkelijk de wijze van inzending van voorstellen door kerkelijke collegiën, heeft de Synode, bij Resolutie van 7 Julij 1818, eenige bepalingen gemaakt. De voorstellen van Kerkeraden of Ringen aan een hooger kerkbestuut worden ingeleverd bij het Cl. Bestuur, hetwelk die, met zijne consideratien ter kennis van het Prov. K. brengt; de voorstellen der Cl. B. aan de Synode worden mede ingeleverd bij het Prov. K. De Provinciale Kerkbesturen zenden die voorstellen aan de Synode, des noodig, met hunne consideratien, gelijk zij hunne eigene voorstellen onmiddellijk aan de Synode doen toekomen.

Indien eenige Cl. B. of Prov. K. tot de inzending dier voorstellen niet besluit, kunnen zij, van welke het voorstel is uitgegaan , zich beklagen bij hooger bestuur, volgens art. 14 van

Sluiten