Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Limburg zijn toevertrouwd, eerstgenoemden aan de Waalsche Rdunie en de Commissie tot de Zaken der Waalsche Kerken, laatstgenoemden aan de jaarlijksche Kerkelijke Vergadering en het Kerkbestuur van Limburg.

Art. 37.

Do leden der Classikale en Provinciale Besturen worden benoemd door de Classikale Vergadering, jaarlijks op den laatsten Woensdag in de maand Junij te houden in de hoofdplaats der Classe.

De leden der Commissie tot de Zaken der Waalsche Kerken worden benoemd door eene Waalsche Vereeniging of Reünie, welke, zooveel zulks mag te pas komen, de Classikale Vergaderingen vervangende, jaarlijks gehouden wordt op zoodanige plaats, als door de Réunie des vorigen jaars zal bepaald zijn (1).

De leden van het Kerkbestuur van Limburg worden benoemd door de jaarlijksche Kerkelijke Vergadering, op den laatsten Woensdag in de maand Junij te houden te Maastricht; welke Kerkelijke Vergadering ook, zooveel zulks mag te pas komen, de Classikale Vergadering vervangt.

(1) Verg. art. 16.

Art. 38.

De Classikale Vergadering (1) bestaat uit wettige vertegenwoordigers der Kerkeraden, zijnde al de dienstdoende (2) predikanten (3), benevens (4) zoovele dienstdoende ouderlingen (5), als door den Kerkeraad van elke gemeente in het ressort, voor hare rekening (6), zullen worden afgevaardigd, mits het getal der predikanten niet te boven gaande.

Het regt van afvaardiging van eenen ouderling heeft de Kerkeraad ook, wanneer de gemeente vacant is.

In gecombineerde gemeenten met meer Kerkeraden zal de afvaardiging van de ouderlingen door hen bij toerbeurten geschieden.

Afgevaardigde ouderlingen zullen, zonder schriftelijk bewijs van benoeming, niet ter vergadering worden toegelaten.

De afgevaardigden ter Classikale Vergadering doen aan

Sluiten