Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet deed." De aanklagt wegens een misdrijf, voor hetwelk de kerke-orde afzetting eischt, zal dan nu, volg. art. 44 3° door het Cl. B. na voorloopig onderzoek, bij het Prov. Kerkbestuur worden gebragt.

(2) Verg. art. 43 5°. — Door deze bepaling, gelijk ook door die in art. 43, acht de Synode, dat voldoende gevolg is gegeven, aan het voorstel der A. S. C. tot het nemen van maatregelen ter verzekering, dat de Classikale en Provinciale weduwenbeurzen blijvend aan hare bestemming beantwoorden.

(3) Verg. art. 43. 6°.

(4) Zie art. 43. V.

Art. 52.

Tot dat einde:

1°. corresponderen zij met alle kerkelijke besturen en collegien zonder uitzondering , en , waar zij het noodig achten, ook met alle burgerlijke en regterlijke , of met bijzondere personen;

2°. geven zij der Synode geregeld die berigten van hunne verrigtingen en zenden aan haar die verslagen der Classikale Besturen toe, welker mededeeling door de bestaande reglementen gevorderd, of door hen zelve geraden mogt geacht worden (1).

(1) Zie op art. 13.

Art. 53.

Zij zijn bevoegd, predikanten, candidaten, ouderlingen en diakenen af te zetten , en aan emeriti het Heilig dienstwerk te verbieden.

Art. 54.

In geval van verschil tusschen twee of meer Classikale Besturen hetwelk door het Provinciaal Kerkbestuur niet kan vereffend worden, of van verschil van eenig Classikaal Bestuur met het Kerkbestuur zelf, wordt de zaak ter beslissing aan de Synode gebragt.

Sluiten