Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, een hoogleeraar benoemd, om als prae-adviserend lid de Synode bij te wonen.

De secretaris, van de benoeming der afgevaardigden met hunne secundi kennis bekomen hebbende, zal eene naamlijst van de leden der vergadering aan elk van dezen doen toekomen, met aanwijzing van den oudsten in diensttijd onder de afgevaardigde predikanten.

(1) Zie Z. M. B. sub. 6".

(2) Verg. art. 6. — Ofschoon de A. S. C. geen' afgevaardigde ter Synode zendt, kunnen toch de Prov. Kerkbesturen allen uit hun midden, ook diegenen, welke leden der A.S. C.zijn, ter Synode afvaardigen. H. S. bl. 331.

(3) Zie art. 4b.

(4) Predikant of Ouderling.

(5) Het door de Commissie voor de zaken der O. en W.-Indische kerken, afgevaardigde lid heeft eene concludérende stem. H. S. bi. 337.

Art. 57.

De Synode kiest zich uit de predikanten der Nederlandsehe Hervormde Kerk haren vasten (1) secretaris, die met der woon gevestigd zal zijn te 's Gravenhage of in den omtrek. Zijn secundus wordt benoemd voor drie jaren. Deze zal, bij aftreden van den secretaris, diens werkzaamheden waarnemen, tot dat een nieuwe secretaris, door de eerstvolgende Synode te benoemen, zijne betrekking zal hebben aanvaard.

Nopens het regt, den pligt, de toelaag en het ontslag van den secretaris zal door de Synode bij bijzondere overeenkomst en instructie nadere bepaling worden gemaakt, waarvan afschrift aan den secundus zal worden overgelegd.

Ook benoemt zij, bij voorkeur uit de loden der kerkgemeente te Amsterdam, eenen quaestor met zijnen secundus, voor onbepaalden tijd. Over hunne continuatie zal de Sy-

Sluiten