Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

node jaarlijks haar goedachten (2) uitspreken. Hunne regten en pligten worden in eene bijzondere instructie omschreven.

(1) Aldus te verstaan, dat de secretaris, ofschoon daarom niet buiten bereik van te geven ontslag, wanneer daartoe termen mogten bestaan, echter niet te beschouwen is als een benoemde, wiens dienst op bepaalden tijd is geëindigd. H. S. bl. 330.

(2) In de officiële uitgave van het Reglement staat: hare gedachten voor: haar goedachten. De secretaris der Synode heeft bij berigt, geplaatst in de Kerk. Courant van 16 April 1832, de algemeene aandacht op deze misstelling gevestigd.

Art. 58.

Voor het hoofd van het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz. en zijnen secretaris-generaal, mits beide van Protestantsche belijdenis, of, bij ontstentenis van dezen, een commissaris des Konings, de Hervormde Godsdienst belijdende, staat de toegang open tot bijwoning der Synodale Vergaderingen.

Art. 59.

De gewone Synodale Vergadering wordt, éénmaal'sjaars, te 's Gravenhage gehouden, aanvangende op den eersten Woensdag in de maand Julij. Deze tijdsbepaling kan niet worden veranderd, noch eene buitengewone vergadering der Synode beschreven dan door de Synodale Commissie (1), met kennisgeving aan Zijne Majesteit den Koning.

Tot eene buitengewone Synode worden de leden der laatstgehoudene Ilooge Kerkvergadering zamengeroepen.

(1) Namelijk krachtens mandaat der Synode of uit eigene beweging, kunnende zij niet door het verlangen van andere collegiën daartoe verpligt worden. H. S. bl. 334.

Art. 60.

De Synode begint telken jare hare werkzaamheden met, onder leiding van den oudsten in diensttijd der afgevaar-

Sluiten