Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digde predikanten, uit dezen voor zich een president en viee-president (1), met plaatsvervanger, te verkiezen.

(1) De president in den loop van het Synodale jaar het emeritaat ontvangende, blijft gedurende dat jaar als president erkend; zoowel op grond der bepaling van art. 59, dat tot eene buitengewone Synode de leden der laatst gehoudene Hooge Kerkvergadering worden zamengeroepen, als uit kracht van art. 9 der Instructie voor de A. S. G., volgens hetwelk de president der Synode , als zoodanig, tot hare leden behoort. H. S. bl. 355.

Art. 61.

Bij de Synode berust de hoogste wetgevende, regtsprekende en besturende magt, onder de verschillende waarborgen in dit Algemeen Reglement en in bijzondere reglementen vastgesteld.

Art. 62.

Zij arresteert de reglementen, welke voor de geheele Hervormde Kerk verbindende zijn (1). Elk reglement, door haar voorloopig aangenomen, wordt gezonden aan de Provinciale Kerkbesturen (2) om er hunne consideratien op in te winnen (3). Van deze neemt zij kennis en maakt zij naar eigen oordeel gebruik, om daarna het reglement, met de veranderingen er in gemaakt, andermaal aan de Provinciale Kerkbesturen te zenden, die er dan hunne stem over uitbrengen. Wanneer de volstrekte meerderheid dier Kerkbesturen zich voor het aannemen van het reglement verklaart, wordt het, als finaal aangenomen, door de Algemeene Synodale Commissie uitgevaardigd (4).

Met veranderingen in de bestaande reglementen wordt evenzoo gehandeld (5).

(1) Verg. art. 12a.

(2) Ook aan de Commissie voor de zaken der Waalsche Kerken en aan het Kerkbestuur van Limburg. (Art. 48).

(3) Indien deze reglementen bepalingen behelzen , die op de Clas-

Sluiten