Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°. het houden van zoodanig algemeen toezigt op de administratie van kerkelijke goederen, als haar bij een reglement zal worden opgedragen;

6°. de behandeling van spoedvorderende zaken, welke tot de bevoegdheid der Synode behooren;

7°. de correspondentie, omtrent alle voorkomende zaken, met collegien van kerkelijk bestuur en beheer, met de Godgeleerde faculteiten en met de Hooge Regering.

(1) Verg. art. 74.

Art. 71.

De Synodale Commissie biedt jaarlijks der Synode een overzigt aan van den staat der Nederlandsche Hervormde Kerk.

Art. 72.

De commissie vergadert te 's Gravenhage, gewoonlijk twee malen 'sjaars, ééns in het voorjaar en ééns in het najaar, en voorts zoo dikwerf zulks door haar moderamen noodig zal worden geacht.

Art. 73.

Alle kerkelijke collegien zijn verpligt, aan deze commissie alle door haar gevraagde inlichtingen te geven, en aan hare aanschrijvingen te voldoen, behoudens het bepaalde bij art. 14.

Art. 74.

De commissie is, wegens alles wat door haar wordt verrigt, verantwoording schuldig ter eerste gewone Synodale V ergadering.

Bij de raadpleging over deze verantwoording heeft geen der synodale leden, die tevens lid is van de Algemeene Synodale Commissie, eene concluderende stem. Van uitspraken door haar gedaan ten gevolge van beroep in cassatie, geeft zij aan de Synode alleen verslag.

Sluiten