Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hartelijke overeenstemming met mijne in deze wenken uitgesproken» overtuiging , en vernam ik tot mijne blijdschap , dat de nadere overweging het vroeger ontstane vooroordeel merkelijk heeft verminderd.

En indien ik nu na het vernemen van het genoemde mij zeiven de vraag deed of ik deze beschouwing nog afzonderlijk zou uitgeven, dan meende ik dat alles wees op een bevestigend antwoord. Bedenkingen toch van de soort zoo als ik er eenige noemde , zullen naar ik hoop, door herlezing in eens, grootendeels zijn opgeheven. ') Komen er andere in voor, wier gegronde iceêrlegging mij daardoor onder de oogen komt, dan kan mij dit zeiven tot leering zijn. Boven alles acht ik de uitgaaf icenschelijk, omdat ik eene ernstige en biddende bepeinzing , overweging en bespreking der genoemde zaken als zoo hoogst noodzakelijk meen te moeten beschouwen, en daartoe gaarne ook hierdoor zoo mogelijk in uitgebreider kring zou mede werken. Het is met den wensch vooral van dit laatste, dat ik het tcaag, waarde lezers / om deze beschouwing bij vernieuwing aan moe biddende overweging te onderwerpen. Moge de Heer het naar Zijne goedheid genadig doen strekken tot vermindering van verkeerden, en tot opwekking van waren strijdgeest, die Hij zelf met Zijnen zegen bekroone en zoo tot heil van Zijne gemeente en tot verheerlijking van Zijnen nooit volprezen naam.

December 1858. W. van den "BIJTEL.

1) Eet is ook vooral met het oog op lezers die de genoemde bedenkingen maalden, dat ik het stuk liefst onveranderd hei willen uitgeven, om hen het zelfde wat hun vroeger min of meer onjuist voorkwam nog eens ter toetsing te geven. Ik moet vooral aan hen verzoeken om nu eerst het stuk in zijn geheel te herlezen en dan nog eens de genoemde bladzijden ter beantwoording hunner bedenkingen na te slaan.

Sluiten