Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbepaald en geheel te dienen, ook in den strijd voor Zijne waarheid. Inderdaad ; wij vreezen, dat ook bij velen uwer nog maar al te veel aanwezig is van het bovengenoemde liefdelooze , eigenmagtige strijden, verkeerd gebruiken van Gods waarheid , inmengen van zelf bedoeling en hartstogten en. blijven hangen aan de letter, en dat in ée'n woord, de verhouding tot uw Legerhoofd vaak niet levendig en gemeenzaam genoeg is , om regt met geestdrift te strijden.

Is dit zoo; o geliefde Broeders! bedenkt wel, dat dit een en ander dubbel onbetamelijk is voor u, die u plegtig tot den strijd hebt verbonden, en van het onbetamelijke der ontrouw zooveel meer ziet. En vergeet niet, dat gij, zal het beter worden , in de eerste plaats te staan hebt naar betere verhouding tot uw Legerhoofd en Koning, als onvermijdelijk vereischte voor eene regte strijds-stemming, ook omdat u dit alleen kan vatbaar maken voor de even noodige betrachting van des strijders roeping omtrent zich zei ven, die wij nu gaan beschouwen.

II.

zich zelven.

Voor den aardschen krijgsman, in het bij ons eerste stuk gekozen beeld , zal hier tot regt strijden hoogst belangrijk of onmisbaar zijn : Den zin van zijn legerhoofd zich diep indrukken, zoodat hij met hetgeen deze doet of wil, regt vereenigd is — zijn belang, zich zeiven altijd gelijk, overal ook openlijk verdedigen, en niets doen dat zijne zaak benadeelen of in verdenking brengen kan — zich met lust en ijver toeleggen op den wapenhandel, om die naar den wil van zijn hoofd vaardig te kunnen gebruiken — eene bereidheid om, zonder onbezonnen krachtverspillen, eigenwillig strijden of onmatig wantrouwen, altijd strijdvaardig te staan, zich te beschouwen als tot den strijd geboren, en om, met het oog op onzen aanvoerder onverschrokken, alles voor Hem op te offeren.

En dit een en ander zal ons als strijders voor 's Heeren waarheid niet minder betamen. Zullen wij ons in dien strijd waardig gedragen, dan zijn ook wij geroepen: om den zin van Christus als ons groote Legerhoofd, dat is hier: Zijn beeld, ons diep in te prenten, opdat wij „den beelde Zijns Zoons gelijkvormig" (Rom. 8: 29) regt met geestdrift voor

Sluiten