Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den eigenlijken strijd zeiven, waar wij des strijders roeping zouden beschouwen omtrent zijne medestrijders en zijne vijanden, eerst dus (wat ons derde stuk zou zijn) omtrent zijne medestrijders.

III.

ZIJNE MEDESTRIJDERS.

Wij moeten ook hier onze lezers of medestrijders verzoeken zich het beeld te herinneren bij den aanvang van ons eerste stuk genoemd. Stelt u daarbij voor, geliefden! een magtig leger; allen uit overtuiging of van harte de zaak huns konings toegedaan, en bereid daar voor te strijden. Maar omtrent de uitvoering hebben zij verschil. De een wil dezen naam, titel of vorm van bestuur, de andere dien, en een derde acht dit alles bijzaak, en begeert slechts de eer en het regt zijns Konings te handhaven, en het heil Zijner onderdanen, ook van de afgevallenen te bevorderen. De een wil deze, de andere die vesting of'dat punt van's vijands leger aanvallen of verdedigen. De een wil nu en zoo strijden de andere dan en anders. In die verschillen mengen zich verder eigenzinnigheid, persoonlijke vijandschap en roemwinst- of postenbejag van onderbevelhebbers en onbezonnen drijfzucht der onkunde van de menigte. En het gevolg is, dat de wil van den Opperbevelhebber wordt voorbij gezien en dat het leger verdeeld wordt in afdeelingen, hoopjes of enkele personen, die, elk zijnen eigen' zin volgende, elkander niet lief hebben of verdragen, weinig of niets steunen, ja! vaak om bijzaken, zelve elkander bestrijden. Zal ieder, zulke strijders niet dwaas achten en met regt nederlaag voorspellen i) ? Bij een wel ingerigt leger integendeel worden bijzaken (ook bij blijvend verschil) om de hoofdzaak ter zijde gesteld, of slechts als bijzaak behandeld, worden partijbelang- roem- of eerzucht vergeten; wordt de wil van den aanvoerder stipt gehoorzaamd; staat bij ieder slechts de hoofdzaak, 's Konings eer en 's volks heil voor oogen, en zal men door liefde en één doel verbonden elkander verdragen , leiden, besturen, helpen, opwekken en aanmoedigen.

J) Als een beeld uit de werkelijkheid , vergelijke men de verdeeldheden en verwarring onder de verdedigers van Jeruzalem, toen dit door Titus belegerd werd, en den treurigen uitslag.

Sluiten