Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte moeten wij nog een beroep op uw geweten doen, en u verzoeken, om voor den Alwetenden God plegtig zelf te antwoorden op de volgende vraag: Wanneer werkte, als gij geestelijk leven bezit, die beschrevene liefdelooze ijvergeest het meest, als gij levendig of als gij doodig en geesteloos verkeerdet ? Moet gij niet antwoorden: als ik doodig was; en denkt gij er niet bij, dat gij telkens in gesprekken van vromen het haarkloven over deze en die onregtzinnige predikanten zaagt verdwijnen, zoodra er leven kwam, denkt gij er niet bij , dat gij bij hen , die dat uitvaren tegen de gebreken en dwalingen van anderen zoo tot eene soort van dag- of handwerk maken, doorgaans niet veel "ezigt van eigene schuld, niet veel waren ootmoed, «eloof0of nabij leven bij God hebt aangetroffen? Maar dan hebben wij immers uw geweten mede? En och, geliefde vrienden! ziet dan toe, dat gij als ware krijgsknechten van eenen zoo heerlijken Koning niet ontrouw bevonden wordt in Zijne roeping aan u , om te strijden , ook door het oefenen van zelfsverloochenende liefde, ook jegens vijanden.

6LOTWKSKEN.

Wij bepaalden elkander bij de roeping van den strijder voor waarheid omtrent zijn Legerhoofd, zich zeiven, zijne medestrijders en zijne vijanden. Wij staan aan het einde van die afgeteekende baan en gereed om te eindigen met eenige Slotwenken.

Zij bevatten: . TT li.

1. Iets over den vorm onzer beschouwing. Hebben wij ons'eerst gekozen beeld overal doorgevoerd, en lieten wy ons daardoor bij elk stuk den weg wijzen , om eerst de roeping van den strijder, dan zijne schuld, en eindelij eenige toepasselijke wenken er uit af te leiden ; wij gevoelen, dat ons stuk daardoor eene zekere eenvormigheid heeft verkresen , die mogelijk aan dezen of dien minder behagelijk voorkomt. Daar wij echter vertrouwen , dat de duidelijkheid en orde, bij de veelheid en veelsoortigheid der genoemde zaken , er bij zullen gewonnen hebben, zal de goedgunstige lezer dit wel verschoonen. Gaf die zelfde vorm aanleiding, dat eenige zaken uit verschillend oogpunt meer

dan eens genoemd werden, het waren meesta dezulke, die wy

wegens hun gewigt ook gaarne herhaald wilden aandringen.

Sluiten