Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt, o clan is het ons ook zoo zalig voor het hart, dat ze zoo vast staat; en dan wordt het ons, indien het toch noodig is, ook zulk een voorregt, dat wij mogen strijden!

En wanneer wij dan, bij zulk eene zielsstemming , vernemen , dat van uwe zijde, die voor ons zoo dierbare en welgegronde waarheden als onredelijk, ongerijmd en Godonteerend worden geteekend, ach! dan doet ons dit zoo zeer, omdat wij er onzen grooten God zoo in Zijne eer door zien aangetast. En och, geliefde vrienden! wij bidden u , vat het niet op als een verwijt der bitterheid, maar gelijk het waarlijk is, als de getrouwheid der liefde, wanneer wij er moeten bijvoegen : dan smart het ons ook zoo innig in do ziel om uwent wil. Wij vreezen dan toch, dat die beschuldiging of dat vooroordeel alleen daaruit te verklaren is, dat gij nog vervreemd zijt van de ware kennis uwer diepe ellende° en schuld voor God; dat gij daarom geen behoefte gevoelt aan en dus ook geene plaats weet te vinden voor een plaatsvervangend lijden van Jezus , die , schoon God , daartoe als mensch op aarde zou komen , noch voor de aanvangende, verzegelende en voltooijende werking van Zijn' verworven Geest; dat u juist om die rede de genoemde en andere daarmede verwante waarheden, als een onzin voorkomen , en zoo ergerlijk voor uw, helaas verkeerde! gevoel van menschenwaarde, dat gij ze, het koste wat het kost, meent te moeten verbannen , en dat gij vooraf vervuld met dit denkbeeld elke verklaring of verdraaijing, die u dat doel nader brengt, ook vaak met de gemoedelijke meening, dat gij eerlijk handelt, als een nieuw licht der negentiende eeuw hulde doet. Wij vreezen dan , dat de verklaring ligt in liet Apostolische woord : de natuurlijke mensch begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan , omdat zij geestelijk onderscheiden worden," 1 Cor. 2 : 14.

Maar indien wij (ook al laten wij , wij herzeggen het nogmaals, den Heere het oordeel over om genoemde reden, voor uw zielsverderf bij uw tegenwoordigen staat vreezen , en toch zoo vurig uw behoud wenschen, dan kan het u niet vreemd voorkomen, dat wij zoo gaarne een enkel woord tot uw hart wilden spreken. En al heeft nu deze of die uwer mogelijk onze geestverwanten , altijd als de gehate secte, de oproerstokers,') en als eigenwijze en hoogmoedige

i) Naar onze overtuiging wordt, de uitersten daargelaten, het

Sluiten