Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den aard zijner inrichting, aan het bijzondere leven moet overlaten.

Deze instelling bestaat reeds en is op zoodanige grondslagen opgetrokken, dat zij aan alle behoeften, vervullend en ondersteunend, te gemoet komt, welke het zedelijke leven des menschen baart. Deze instelling is geen andere dan de Vrijmetselarij, welke geroepen is om die leemte aan te vullen, welke de staat moet open laten.

De waarheid dezer bewering zal blijken als wij, het wezen der Vrijmetselarij beschouwende, kunnen vinden, dat zij alle elementen des modernen levens in zich opneemt en op den bodem der zedelijkheid verwerkt. Gaan wij

dit eens na!

Het doel van ons genootschap is, om hetmenschdom beter te doen worden door de hoogst mogelijke zelfvolmaking van het individu. Deze zelfvolmaking heeft betrekking op den geheelen mensch. Schoon de geestelijke arbeid wel op den voorgrond staat en deze zelfvolmaking ook hoofdzakelijk betrekking heeft op verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, — toch wordt in hooge mate reeds daarom groote waarde gehecht aan het lichamelijke leven en de stoffelijke welvaart, omdat het genootschap van de vooronderstelling uitgaat, dat niemand een vrij man kan zijn en tot de volle vrije ontwikkeling van zijn geest kan geraken, als hij niet onafhankelijk, en in zijn uitwendige positie niet zijn eigen meester is. Zoo is reeds van den beginne af de opneming in het verbond afhankelijk van de voorwaarde, dat men in zijn stoffelijk bestaan kan voorzien. En de arbeid en de verdiensten, de.

Sluiten