Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik althans beklaag mij de cursorische lezing van Smijtegelts Catechismus-Predicatien niet. Tk las die met de pen in de hand , om opteteekenen, ja ! wat ik daarin aantreffen zou, strijdig met het gezond verstand en wel opgevat Bijbelwoord ; maar toch ook evenzeer, om nota te nemen van hetgene, de tijd vooral, waarin Smijtegelt leefde, in aanmerking genomen , helders , Euangelisch navolgenswaardigs voorkomen itiogt. Ik erken , wat het eerste aanging, waren mijne aanteekeningen verre weg vcelvoudiger *, doch ook op het tweede punt niet onbeduidend , en gezamenlijk dijdden zij dermate uit , dat ik van mijn plan , om alles in ééne rings-lezing te omvatten , moest afzien. Ik besloot derhalve, wanneer ik eenigen bijval ontmoette, in twee onzer bijeenkomsten, de aandacht der Collegen er op te vestigen. Van daar, dat ik alsnu mij schikke tot de beantwoording der vraag : cc JV>rit is er in de Catechismus— « Predicatien van f^ader Smijtegelt , dat lof vercc dient, en zelfs navolgenswaardig is voor Leera« ren van onze dagen ?"

Vader Smijtegelt ! Met opzet drukte ik mij dus uit. Het zegt al aanstonds, dat ik dien , bij velen hooggeachten , geheel niet kleinachte ; dat ik hem veeleer beschouvve, als cle onderscheiding waardig, welke hem in zijn leven, meer misschien nog na zijn ontslapen , te beurte viel. \ader Smijtegelt ! -- Zoo mag ik hem, naar mijne overtuiging , cok noemen , daar , wat ik van hem las ,

Sluiten