Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren lang zijnen wensch naar eene plaatsing verschoven zien , ten gevolge denkelijk van een , ook destijds , meer dan overvloedig aantal van die het predik-ambt begeerden. Niet echter, dat Smijtegelts kanselredenen geenen bijval zouden hebben gevonden. Derzelver roem verbreidde zich veeleer verre heen , zoo zelfs , dat er sprake ging, dat men hem in Engeland dacht te beroepen. God intusschen had het anders beschikt. Terwijl hij, op zekeren tijd, om zaken, te Middelburg zich ophield , werd hij , uit de kerk komende , geluk gewenscht met de beroeping naar Horzelen, gelijk hij dan ook, na het zoo genoemde peremptoir examen , aldaar intrede deed , den 20slen Mei 1689. Van daar naar Foorburg beroepen , belette de hevige vorst de communicatie, en liep deze zaak te niet. Dan, in 1692 verlangde hem zijne vaderstad tot haren Herder en Lecraar, en zoo verbleef hij te Goes ongeveer twee jaren , als wanneer hij Predikant werd te Middelburg , gehoor gevende aan eene, met eenparigheid van stemmen , op hem uitgebragte keuze. In Januarij 1695 verbond hij zich aan deze Gemeente, en was haar, van eersten af, dierbaar. «. Bij zijne komst" zegt zijn levensbeschrijver: « werd hij ontvangen met groole blijdschap. Ieder «. gaf hem de hand van verwelkomst : de stad cc was verblijd — en wat verder : cc de kerken, cc waarin hij predikte, liepen vol. Hij had een cc stem , als een klok , die het tot in de hoeken

Sluiten