Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog vallende, koelheid en onverschilligheid oij trent de Godsdienst, hij gaf aan zijn daarove bezwaard gemoed in dezer voege lucht : » Zulk gemakkelijke menschen, als wij nu in ons lam vinden , kunnen kwalijk een zuur gezigt verdra gen om Christus wil." 1) Was er, die, onde het hooren van eene Leerrede gevoelig was , en voor dien dag, Godsdienstige opgewektheid blij ken liet; inaar bij wien het daarmede dan ooi ophield, Smijtegelt betitelde zoodanig verschijn sel: «eene Predicatie-ziekte , eene Zondagsch bewerking." 2)

Was er, die met Bijbel-lezing enz. meende t kunnen volstaan , Smijtegelt zeMe: «Een kapit tel te lezen, vraagjes te leeren , zij meenen daar mede in den hemel te komen. Die dingen ziji goed ; maar om er op in den hemel te komen dat kan niet zijn." 3) Was er , die zich tot Leeraa opwierp , wanende , zoowel te kunnen stichten als een Predikant, Smijtegelt beduidde hem, da hij daartoe zoo min de vrijheid had , als een pai ticulier burger , om regent, stadsbode of uitroepe te zijn. 4) En wat zegt gij van deze taal op dei predikstoel , binnen Zeelands hoofdstad ? « A kwam Christus zelf in deze stad prediken... al hij tegen de wereldsche begeerlijkheid predikte en hij streek de politieken, de kerkelijken ei het gansche land zoo eens door , hij zou het-

1) Bladzij 233. 3) filachij 543.

2) « 510. 4) a 473.

Sluiten