Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

driestal, dan naar den predikstoel heen wezen , uit verkeerd-geplaatste barmhartigheid toegelaten j zielen, bij gebreke van beter inzien , getrouwelijk : «Amen" zeggende op al wat de vaderen geloofden en schreven. Ook niet die ellendige wezens, die, ofschoon het beter wetende en geloovende , evenwel zich plooijen naar het dwaze en on-Bijbelsche uit de vroegere tijden , omdat zulks hen verzekert van de toejuiching der smalle gemeente, en nog wel eens een beroepings-brief te huis brengt. Ik zwijge van nog anderen, die we ons haast schamen, broeders in de bediening te moeten noemen.

Ik denk, wanneer ik zoo vraag aan die sieraden van onzen stand, die, bedeeld met gelukkige geestvermogens en behoorlijk opgeleid, bleven voortstuderen , door eigene oogen durven zien , naar oud noch nieuw ; maar naar de waarheid vragen; door gunst noch ongunst zich laten binden j niet schroomen , voor hunne overtuiging uittekomen, en, hunne Gemeenten liefhebbende, vurig wenschen dat ook deze het Euangelie belijden , zoo als het naar de regelen eener gezonde uitlegkunde tot ons spreekt ; Leeraren , die , bij eigenen helderen blik , ook zoo gaarne zien zouden, dat hunne Gemeenten toenamen in kennis en beschaving , toenamen in waardige , eenvoudige , Bijbelsche, Euangelische denkbeelden, en daardoor geleide en veredelde Christelijk-Godsdienstige stemming der harten. Aan zoodanige Leera-

Sluiten