Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemcene , ecnc voordragt, op den heiligen leerstoel niet te dulden.

Mijne aanteekeningen , hier al te ruim, doen ui ij uwe aandacht vestigen op zijne daarin voorkomende vernufts-spelingen ; op zijne onvoegzame uitdrukkingen •, op zijne vertellingjes.

Vele vernufts-spelingen worden er in die Predicatien gevonden, die niet alleen niet houdbaar zijn voor de regtbank des gezonden verstands ; maar ook daarenboven niet instemmen met de waardigheid der zaak , waartoe zij in betrekking worden gebragt, zoo min als met de plaats waar Smijtegelt aan dezelve bot vierde.

Van het Hoogste Wezen sprekende zegt hij : « Wat, wie God is , om dat volkomen te bevatten , daartoe zijn wij zoo onmagtig , als om den geheelen Oceaan in een klein vaatje te scheppen." 1) Handelende van Gods groote magt is het: « Gij kunt zoo gemakkelijk geene mug dooddrukken als de Ileere u dooden en vernielen kan. 2) En dan deze Theodicee : « God is geene oorzaak van de zonden , hij is er alzoo rein van , als de zonne , die schijnt op een liefelijk bloemperk , dat zijn aangename reuk geeft , en op een mesthoop , die een onaangenamen en walgelijken stank opwerpt: nu is het zeker, dat de stank inden mesthoop is ; maar niet in de zonne." 3)

Meer nog laat Smijtegelt speelruimte aan zijn vernuft, waar het woord is van den Zaligmaker, j) Bladz. 116. 2) Bladz. 91. 5) Biadz. 153.

Sluiten