Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« Hij , die de waarachtige God is" zegt hij ergens : cc wien de hemel noch de aarde niet kan omvangen , die wordt omvangen in 't ligchaam van Maria. De zonne koint voort uit eene sterre ; de schepper uit een schepsel." 1) En elders : cc Die in den hemel donderde met de stemme van zijne hoogheid , die schreit in de kribbe. Die de sterren regeert , zuigt de borsten van zijne Moeder. Hij, die de Eeuwige God is , die is te gelijk een klein kind. 2) Met het oog op Jezus sterven vergelijkt hij , op eene andere plaats , den lieer met het Manna. Dat werd op den Sabbath niet gevonden en zoo stierf ook de Heer, voor dat de Sabbath daar was" 3) Het kruis van Golgotha ndemt hij : cc Jezus predikstoel," omdat hij zoo godvruchtig daarop stierf, k) Van 's Heilands grafstede : cc 't Was een graf, dat uit eene rotse gehouwen was. Waarom ? Omdat de Heer Jezus was dc ware rotssteen5) en zoo meer.

Vooral zijn die spelingen menigvuldig , waar hij over den mensch handelt, zoo als hij zich dien voorstelt , of nog geheel in de zonde , of uit den zonde-slaap ontwakende en tot den Verlosser zijne toevlugt nemende, en eindelijk gelukkig behouden.

Die nog geheel in en voor de zonde leeft. — Smijtegelt schat Bileams ezelinne boven hem, omdat Bileams ezelinne Gode niet vijandig was. 6) Zoo verzekert hij dan ook , dat Bileam , in het laatste

1) Bladzij 208. 3) Bladzij 243. 5) Bladlij 247.

2) « 224. 4) « « 6) « 310.

Sluiten