Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeel zal wenschen, dat hij zijn ezel geweest ware. 1) Wordt zulken, met den Bijbel , hunne schuld voorgehouden cc zij zijn" zegt Smijtegelt als een zieke patiënt ; komt de wondheeler met zagen en bijlen, zij willen niet lijden, dat hij inet zijn werk voortga ; « hebt gij geene andere remedien blijf dan van mij af," zeggen ze." 2) Zijn er , die tot de dienst van God nog niet geheel hebben besloten , heden eens ernstig , morgen weder ligtzinnig , hij legt de zoodanigen deze taal in den mond : « Ik moet altijd zijn als de zwaluwen aan de kerk , ik moet af en aan kunnen vliegen." 3)

Dan , de zondaar ontwaakt uit den zonde~slaap , en hij gaat met de bede om vergeving tot God , doch , zegt Smijtegelt : cc als met de koord en den strop om den hals." k) Beducht voor de vergelding, daar hij , naar Smijtegelts voorstelling , nog van geen Jezus weet, is hij cc als een patiënt, dienaar het schavot geleid wordt , den regter ontmoet , hem vastgrijpt en zegt: cc is er geen raad, om los te geraken ?" 5)

De overgang van een godsdiensteloos, tot een ernstig godvruchtig leven, in de oudere Theologie : cc wedergeboorte," genoemd, deze in 't bijzonder geeft, door dat denkbeeld van wedergeboorte , ruim baan aan 's mans vernuft.

Wilt gij Smijtegelts teekening van een, die

1) Bladzij 3o5. 3) Bladzij 391. 5) Bladzij 66.

2) (i 26. *) « 771.

Sluiten