Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrift-plaatsen. Maar wat erger is, Bijbelsclie woorden en plirasen, die zeker verstaan zijn geworden door hen , tot wie ze oorspronkelijk gerigt waren ; doch even zoo zeker onverstaanbaar voor die zijne Predicatien hoorden of lezen — ze zijn er digt gezaaid ; digt gezaaid de zoodanige , welke dan eerst kunnen begrepen worden , wanneer men gemeenzaam is met het verband, waarin zij voorkomen in den Bijbel, — in één woord , uitdrukkingen , ongepast, op zooveel eeuwen afstands van sprekers en schrijvers , onder veelal gansch andere omstandigheden , en bij een geheel vreemd zijn van zulke klanken.

Proeven wederom ! Aan zondaren vraagt hij : « Liet gij uwe ooren doorboren aan het huis des duivels?" 1) Tot die in de zonde blijven wilden ; « Uitzinnige Galaters ! wie heeft u betooverd ?" 2) De goddeloozen bedreigt hij met <t het Tophet , dat voor hen bereid is." 3) Begint iemand zijnen schuldigen zin en wandel op te merken, en er leed over te gevoelen , Smijtegelt noemt hem « Ephraim, die op zijne heupe slaat." 4) Verootmoedigt hij zich voor God , het heet: «Ach! Ileere ! wat een scharlaken roode ziel heb ik!" 5) Bidt hij om genade , het is : « Zoo gij mij den scepter toereikt, ik zal er u eeuwiglijk voor danken. ' G) Is hij over zijne zonden diep bekommerd , hij ontboezemt: cc Is er dan geen balsem in Giliad l' 7)

i) Bladzij i3. 4) Bladzij 5o5. 6) Bladzij i~3i. i) « 5g. 6) « ii 7) a ®°* 5) « 52,362.

Sluiten