Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Joh. V: 7 dat spreekt van zelf. 1) Maar ook in het Gebed des Heeren komt die Drie-eenheid duidelijk uit. De aanspraak , de lste en 4a« bede is tot den Vader; de 2dc en 5de bede tot den Zoon 5 de 3de en 6de tot den Heiligen Geest." 2)

In Jao. I: 17. «Alle goede gave en alle volmaakte gifte is van boven , van den Vader der lichten afkomende wordt de gansche Dne-eenheid met het woord «Vader" genoemd. 3)

« Geest Gods" en cc Geest van Christus wordt door Smijtegelt naauwkeurig onderscheiden ; «aan den verworpenen wordt wel de Geest Gods gegeven •, maar niet de Geest van Christus. 4)

De Heilige Geest is, naar Smijtegelt , verschenen in de gedaante van eene duive , en onder de

gedaante van yurige tongen. •■>)

In betrekking tot het verhaal van de in orde brenging dezer aarde, zegt hij: «Het schijnt, dat God het licht, dat, op den eersten dag , rond om dien rand van de aarde was , ui een ronde kloen getrokken heeft in de zon." 6)

In Nathans Parabel, II Sam. XII, is de wandelaar , die den rijken man overkwam, de onreine

lust, die David overviel. 7)

Spreekt Jezus , Matth. V: 6, van te hongeren en te dorsten naar de geregtighcid , dat is , vo gens Smijtegelt , naar de geregtigheid van Ciuus-

,) Bladzij ooi. 4) Bla.Uij 5x5. 6) Blad.-j ^

2) « 712. 5) R v

3) « C97.

Sluiten