Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus. 1) Zegt Jezüs, Matth. XV11I: 10. « Ziet toe ! dat gij niet een van deze kleinen veracht; want ik zeg ulieden , dat hunne Engelen in den heinel altijd zien het aangezigt mijns Vaders , die in de hemelen is , dan is daar , naar Smijtegelts opvatting , het woord van gevallene Engelen. 2)

Verklaarde Jezus, Luc. X: 42, dat Maria het beste deel zich gekozen had, hij prees haar dan om hare vergenoegdheid met hetgene zij bezat. 3} ss het , daar hij aan het kruis hing, tot zijne Moeder: «Vrouwe!" «hij spreekt haar," zegt smijtegelt , « als eene vreemde aan, om haar in geene moeite te brengen ," 4)

De Doop mag bij besprenging geschieden : «Eerst ziet gij dat , II Kon. 111: 11 , daar goot de knecht water op zijn 's Heeren handen." 5) Maar ook de 3000 op den Pinsterdag werden , naar alle waarschijnelijkheid, op die wijze gedoopt; want anders zoude het in éénen dag niet hebben kunnen afloopen. 6)

Hier zij ook medegedeeld , wat hij , in opzigt tot het Heilig Avondmaal opmerkte, waar toch zal ik dat beter invlechten ? Wanneer men , bij deszelfs viering, uit het midden van het brood ziet nemen , dan moet men denken , dat de Zoon van God ook eene vrucht uit de aarde was , en wordt het brood opgeheven , alsdan denke men, hoe God, de Vader, Zijnen Zoon verheven heeft

1) Bladzij 674. 5) Bladzij 754. 5) Bladzij 4oo.

2) « i33. 4) a. 23i. 6) « «

Sluiten