Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet de uitverkorenen , die hebben 't alles verloren , hemel en aarde, hunne ziel, het leven ei zij zitten gevangen bij den duivel: maar hij red ze en zij worden weder vrij. Hun eerste man , die is dood door de wet, daar komt hi j in ondertrouw met hen, en zoo verwekt hij kinderen der genade." 1)

In het aangevoerde was handtastelijk , hoezeer het dusgenoemde plaatsvervangende, of borgtogteiijke , van s Ileilnnds lijden en sterven een dominerende denkvorm is bij Smijtegelt. Zoo zegt hij uitdrukkelijk , dal Gods Zoon gestraft is als borg en losser ; 2) — ZOo legt hij Gode deze woorden in den mond : « Ik heb de zonde gestraft, in mijnen Zoon, voor de uitverkorenen." 3) «Jezus zegt hij : cc moest sterven ; dat was een deel van 't contract tusschcn den Vader en den ZoonJezus moest steryen, of, zou God zich niet wreeken aan den Zondaar ? en als hij 't aan den Zondaar niet deed , zou hij t dan niet doen aan hem, die , als Borg , in de schuld trad van den Zondaar ?" 4)

Doch laat ons nog een oogenblik vertoeven bij hetgeen , naar Smijtegelt de alzoo wedergeboren Zondaar verder geniet. Dit eerst: de Heilige Geest druipt van God af op het hoofd Christus , en zoo, van dat Hoofd tot op het uiterste Lidmaatje ; die krijgen ook hunne portie, o) Daarbij , de voorbidding van Chiustus , cc die bidt den Vader yoor hen ,

ï) Bladzij 2i8. 3) Bladzij 57. (5 Bladlij i85. 2) « 68, 6y. 4) « 242.

Sluiten