Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoegen zien kunne, dat Smijtbgélts CatecliismusPredicatien in de handen zijner Gemeente-leden zich bevinden ?"

Wenschen wij , dat onze Gemeente-leden de zaken der Godsdienst waardiglijk leeren behandelen; wenschen wij, dat zij eene Christelijke verdraagzaamheid omtrent andersdenkenden zullen oefenen ; wenschen wij , dat zij geen ander , dan een gepast gebruik van den Bijbel zullen maken ; wenschen wij , dat zij eenen helderen blik in de Heilige Schriften zullen erlangen en behouden ; wenschen wij, dat zij over God en Godsdienst zullen denken en spreken zoo als Bijbel, Euangelie en gezond verstand daarop kunnen « Amen" zeggen ; wenschen wij , om op dit laatste eens bepaaldelijk te drukken, wenschen wij bij hen licht en warmte zoo als Bij hel, Euangelie , gezond verstand , licht en warmte bieden , dan kunnen wij met geen onverschillig oog een zoodanig boek in hunne handen zien , dan moet het ons hinderen , dan moet het ons leed doen , dat Smijtegelts Catechismus-Predicatien nog, met zooveel graagte, door zoo velen in onze Gemeenten, gelezen worden ; want, wat wij in haar belang zoo vurig zouden wenschen wordt er niet door bevorderd , wordt er grootelijks door tegengewerkt.

Onzalig denkbeeld, om dat Boek nu nog vooi weinige jaren te herdrukken. Ellendige handelsspeculatie ! wanneer zij , om des gewins wille , ook de waarheid en Godsvereering. zoo als die naar

Sluiten