Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spaarpenning, dien zij missen kon , werd besteed om een exemplaar in eigen bezit te hebben, i) Bat exemplaar werd gebruikt , dat verzeker ik u. Nog in mijne jeugd werd des zondags-avonds gezet die afdeeling gelezen bij Smijtegelt, welke bij de namiddag-Godsdienst-oefening was behandeld. Doch zij maakte kennis met de werken van Kist , van der Palm , Heringa ; hoorde onafgebroken de uitmuntende Leerredenen van zoovele waardi-e mannen, als tot aan haar overlijden, der Middcl-

burgsche Gemeente tot eere verstrekten; 2) en

van lieverlede bleven Smijtegelts Catechismus"redieatien in de kast. Werd nog een enkele maal in dezelve gelezen , dan was het laatste woord telkens en weder : « dat zij haar niet meer bevie«len ; wat men tegenwoordig hoorde en las was «veel eenvoudiger, veel duidelijker. Zij had er cc ook meer aan voor haar hart."

Laat zich geene smaak-loutering verwachten bij onze meer bejaarde Gemeente-leden — welnu ! de meer jeugdigen zijn misschien nog onder ons bereik, de kinderen zeker.

Doch — ik wilde geene Pastoraal. Vergeef het mij , zoo ik , vrij wat jonger in jaren dan onderschepenen uwer, den schijn aannam, van het te willen.

) De 1,lel ,s Des ChrUtens eenige troost in leven en sterven of verklarmge ov.r den Heidelbergsehen Catechist in LH Predicatien

*1 . °.e *f £?*' harte' om dezcn slecl"s te noemen ; aan den on* ettelijken D. M. Kaakeseen, ei, den edelen A. 1. S.iouck Hurgbonje !

Sluiten