Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wandelen ? In de laatste prediking, die wij nog te zamen hoorden op den tweeden Kersdag, had de prediker Huët ook dit gezegd: men moest Joh. 3: 3 niet scheiden van Joh. 3:16: de prediking van wedergeboorte door bekeering niet van die van Gods liefde in Christus, die zondaren zaligen wil. Op haar eenzame terugwandeling datmaal, waren, toen ik haar te gemoet kwam, twee oude kerkgangsters met haar gelijk op den weg. Die spraken, — zoo als zij mij daarna zeide, — juist over die bijzonderheid. Zij deelde mij dat met ingenomenheid en goedkeuring mede. Welaan, welaan, dat bedacht, onthouden en betracht, biddend, waakzaam en strijdend, dat is de weg. Op dien weg geeft God genadig Zijn zegen. Dan mogen wij, als nagalm van het Kersfeest, ook onder het hooren van hemelsche muzijk, en het zien van engelen, en zóó onder Gods genadige vertroosting, sterven. Amen.

Tweede voobzang voor het gebed : Gez. 20 : 8 en 9.

/

Nazang: Ps. 89 : 19.

met de verandering in den laatsten regel:

Gelijk Gij naar uw trouw in Christus hebt gezworen.

Om, zooveel mogelijk de mondelijke voordragt te vervangen, is ook, hetgeen ik gewenscht had te laten zingen, opgegeven.

Sluiten