Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rekenen. De vier hoofdbewerkingen met geheele getallen en

eenvoudige gewone breuken, tiendeelige breuken, toegepast op eenvoudige vraagstukken. Eenige kennis van het metrieke stelsel.

Schrijven. Duidelijk leesbaar schrift.

Vaderl. Gesch. De hoofdfeiten, vooral van den tijd der Reformatie af.

Aardrijkskunde. Nederland en Koloniën. Eenige kennis van de werelddeelen.

Natuurkunde. Eenige kennis van Natuur- en Scheikunde, voorzooveel noodig voor het volgen van de cursussen in gezondheidsleer enz.

Kennis van den hoofdinhoud van den Bijbel.

De leer der waarheid volgens den Heidelbergschen Catechismus, in verband met de 37 Artt. (Belijdenis) en de 5 Artt. tegen de Remonstranten. Mondeling en schriftelijk. (Opstel).

Beginselen van de leer van den bouw en de verrichtingen van het menschelijk lichaam, en eerste hulp bij ongelukken (b.v. Handl. Dr. A. J. C. Snijders, Onderwijs in Plant- en Dierkunde). Mondeling en schriftelijk.

De Gezondheidsleer en Ziekenverpleging (b.v. Handboek van Dr. D. Schermers). Mondeling en schriftelijk.

De Vereenigingen verbinden zich, geen verplegers of verpleegsters van elkaar over te nemen, dan nadat zij met gunstig gevolg het algemeen examen hebben afgelegd; behoudens bijzondere gevallen.

De kosten der examens zullen gedragen worden door elke Vereeniging voor de examens, gehouden op haar eigen Stichting of Stichtingen. Door eiken examinandus wordt een examengeld betaald van f 2.50.

Door afgevaardigden van de Vereeniging tot Geref. Ziekenverpleging (Ter Haarstr.) werd reeds staande de vergadering op het bezwaar gewezen, dat voor genoemde Vereeniging bestond tegen aanvaarding dezer exameneischen, met het oog op het verband, waarin zij staat tot den Bond voor Ziekenverpleging. Aangezien de besprekingen slechts een voorloopig karakter droegen en de Besturen der Vereenigingen alsnog zouden moeten beslissen over het al of niet aanvaarden, werd deze verklaring door anderen voorbarig geacht.

Vóór den lsten April 1914 zou van al of niet toetreding aan den Secretaris bericht worden gezonden, waarbij tevens de namen der Gecommitteerden tot de examina en hunne secundi zouden worden opgegeven.

Aan de H.H. Visscher en Van Boetzelaer werd opgedragen, uit

Sluiten