Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor gezorgd worden, dat de Besturen van alle bestaande verlangens en grieven van het personeel op de hoogte worden gesteld, deze onderzoeken, en zoo mogelijk daaraan te gemoet komen.

Zulks achtte de vergadering bereikbaar door:

1. Aan ieder onder het personeel het recht toe te kennen, zich rechtstreeks tot het Bestuur te wenden;

2. samenkomsten op bepaalde tijden van de Directeuren met de Hoofden van Paviljoens om de belangen van het personeel te bespreken;

3. bezoeken der Besturen aan de Paviljoens, opdat het personeel bemerke, dat er voeling met hen wordt gehouden,

4. er de voorkeur aan te geven een bestaande organisatie te laten voortbestaan, zoolang deze niet schaadt.

De vergadering achtte het evenwel gewenscht, alsnog aan het moderamen te verzoeken, een gemotiveerd advies uit te brengen, over de vraag, of een organisatie wenschelijk is, en, zoo ja, hoe deze moet wezen. Het zal zich daarbij de hulp mogen assumeeren van een medicus en een geestelijk verzorger.

De wenschelijkheid werd uitgesproken, dat van wijzigingen in de salaris-regelingen zal worden kennis gegeven.

Besloten werd eindelijk, een jaarverslag uit te geven, dat van het op de vergadering beslotene het wetenswaardige zal bevatten, en niet in den handel zal zijn.

4e Vergadering. Oprichting van „Samenwerking'.

Den 25sten Maart 1915 kwamen te Amersfoort weder afgevaardigden der Vereenigingen „Veldwijk", tot Chr. Ver. van Krankz. in Zeeland, tot Chr. Verzorg, van Zenuwl. in Nederland, tot Chr. Hulpbetoon van Tuberculoslijders, tot bevordering van Qeref. Ziekenverz. in Nederland, „Eudokia", en de Ter Haarstraat te Amsterdam, bijeen.

De leiding der vergadering was wederom opgedragen aan Prof. L. Lindeboom, terwijl Mr. H. J. H. Baron van Boetzelaer het secretariaat vervulde.

De Vereenigingen Veldwijk, Sonnevanck, tot Chr. Verz. van Zenuwlijders in Nederland, en tot bev. van Geref. Ziekenverzorging, verklaarden zich bereid, gezamenlijk haar Jaarvergaderingen te houden; Eudokia, de Ter Haarstraat en Vrederust zouden daarbij komen hospiteeren.

Besloten werd, dat het Bestuur als regelingscommissie zou optreden, en dat in de eerste helft van September te Ermelo zou worden vergaderd.

Sluiten