Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolgens komt de Instructie voor de Gecommitteerden tot de

Examina in bespreking, welke wordt vastgesteld.

INSTRUCTIE voor de Gecommitteerden tot de Examina.

1. De Gecommitteerden benoemen uit hun midden een Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester, die te zamen het Moderamen vormen.

2. De Gecommitteerden bepalen onderling, wie van hen op de onderscheidene Stichtingen de examina zullen bijwonen, en wie hunner als secundi zullen fungeeren. Voor elk examen worden minstens 3 Gecomitteerden aangewezen, van wie één medicus en één theoloog.

3. De Gecommitteerden vergaderen minstens éénmaal per jaar, vóór 1 Nov. Op deze vergadering brengen zij verslag uit van de door hen bijgewoonde examina, en wordt op voordracht van het Moderamen de rooster voor het volgend jaar vastgesteld. Ook worden de belangen der opleiding besproken.

4. De Gecommitteerden zenden vóór 1 December een verslag van hunne werkzaamheden aan den Secretaris van het Bestuur, en voegen daarbij de wenken, die zij in het belang der opleiding te geven hebben.

5. Het Moderamen draagt door zijn Secretaris zorg voor de correspondentie met de onderscheidene Stichtingen over de vaststelling der examina, en geeft aan de Gecommitteerden met hunne Secundi minstens 4 weken van te voren kennis van de hun opgedragen taak.

6. In overleg met den Voorzitter voert de Secretaris de correspondentie met de Vereenigingen en de Gecommitteerden.

7. De Penningmeester draagt zorg voor de inning der door de aangesloten Vereenigingen verschuldigde bijdrage in de examenkosten, en vergoedt den Gecommitteerden hunne reis- en verblijfkosten.

Bestuur.

Overgegaan wordt thans tot verkiezing van het Bestuur.

Gekozen zijn de Heeren: Prof. L. Lindeboom, Prof. Dr. H. Vis-

scher, Ds. J. C. Sikkel, Dr. J. H. A. van Dale en Mr. H. J. H. van

Boetzelaer, die allen de benoeming aannemen.

Het Bestuur constitueert zich als volgt: Prof. Lindeboom, Voor-

Sluiten