Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5, al. 2 — maar zelfstandige corporatiën. Deze Bond is gevestigd te Utrecht.

Art. 2.

De grondslag van den Bond en zijn arbeid is de Heilige Schrift, naar de opvatting der Ned. Gereformeerde Belijdenisschriften. Dit artikel is onveranderlijk.

Art. 3.

De Bond stelt zich ten doel, door onderlingen steun en samenwerking het werk der barmhartigheid op bovengenoemden grondslag te bevorderen.

De Bond tracht zijn doel te bereiken langs wettigen weg, en wel door:

a. het Gereformeerd karakter der saamwerkende Vereenigingen en Stichtingen te handhaven;

b. de opleiding, examineering en diplomeering van verplegend personeel naar Gereformeerde beginselen tot eenheid en ontwikkeling te brengen, en

c. voorts door andere wettige middelen, die aan het doel van den Bond bevorderlijk kunnen zijn, met dien verstande, dat de Bond de vrijheid der aangesloten Vereenigingen en Stichtingen ten volle eerbiedigt.

Art. 4.

Leden van den Bond kunnen zijn rechtspersoonlijkheid bezittende Vereenigingen en Stichtingen, die zich ten doel stellen de beoefening der barmhartigheid volgens Gereformeerde beginselen. Over aanvragen tot aanneming als lid, die vergezeld moeten gaan van betuiging van instemming met de Statuten, beslist de Algemeene Vergadering.

Het lidmaatschap vervalt door uittreding,'of door royeering door de Algemeene Vergadering ter oorzake van niet voldoen aan de wettige verplichtingen. Het lidmaatschap verplicht tot een vaste jaarlijksche contributie, bij huishoudelijk reglement te bepalen voor elke Vereeniging of Stichting. Vereenigingen of Stichtingen, die meer dan één Gesticht onderhouden, betalen die contributie voor elk harer Gestichten, doch hoogstens voor drie.

Voorts bepaalt de Algemeene Vergadering, welke kosten de Vereenigingen en Stichtingen, die lid zijn, zullen hebben te dragen, en naar welken maatstaf die kosten voor elk worden berekend.

Sluiten