Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 8.

De inkomsten van den Bond bestaan uit: contributiën van leden en begunstigers, collecten, schenkingen, erflatingen, en verdere baten.

Art. 9.

De Algemeene Vergadering kan het Bestuur machtigen tot het sluiten van geldleeningen, het bouwen of verbouwen, koopen of verkoopen van vaste goederen, en het nemen of aflossen van hypotheken. Voor zulke machtiging is 3U der stemmen vereischt.

Art. 10.

De Algemeene Vergadering benoemt een Commissie van controle, van 3 leden en 2 secundi, tot het nazien der rekening en verantwoording van het Bestuur voor het loopend jaar. De leden dezer Commissie van controle hebben 3 jaar zitting. De Commissie brengt rapport uit in de Algemeene Vergadering, wier goedkeuring de rekening en verantwoording behoeft. Jaarlijks treedt een van de leden der Commissie af; de aftredende is niet terstond herkiesbaar.

Art. 11.

Alle beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, uitgenomen die aangaande Artt. 9, 12 en 13. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; bij gelijk aantal stemmen is de oudste in jaren gekozen.

Art. 12.

Voorstellen tot verandering in deze Statuten kunnen alleen in behandeling komen op voostel van het Bestuur of van minstens 3 leden van den Bond. Voor de aanneming is vereischt minstens der uitgebrachte stemmen.

Wijzigingen in de Statuten treden niet in werking, alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

Art. 13.

Tot ontbinding van den Bond kan alleen door de Algemeene Vergadering besloten worden; op voorstel van het Bestuur en minstens 3 leden van den Bond. doch niet dan met 3U van de uitgebrachte

Sluiten