Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. H. Franssen, te Zwolle, voor „VELDWIJK".

Ds. T. Ferwerda, te Amsterdam, voor „SONNEVANCK".

Prof. Dr. A. G. Honig, te Kampen, voor „BETHESDA" en „SALEM".

en F. Kortlang J. E. zn., te Ermelo, voor ,,'s-HEEREN-LOO".

In de Vergadering van Afgevaardigden van 12 November 1926 werd in de plaats van Dr. H. Franssen, die wegens voortdurende ongesteldheid zijn benoeming tot lid van het Bestuur van den Bond niet aanvaardde, benoemd, Ds. A. M. Donner te 's-GRAVENHAGE, als vertegenwoordiger van „VELDWIJK".

Overlijden van den heer F. Kortlang.

De heer Kortlang overleed 11 Juni 1927. Ook deze broeder zal in gezegende gedachtenis blijven.

In de daardoor ontstane vacature voor ,,'s-Heeren-Loo" werd door de Algemeene Vergadering van 24 April 1928 benoemd de heer Mr. L. Stadig, te Amersfoort.

Door dezelfde Vergadering werd als nieuw Bestuurslid voor de . pas toegetreden Vereeniging tot Liefdadigheid te Wagenborgen aangewezen Ds. P. Bos, van Stadskanaal, Voorzitter dier Vereeniging.

Overlijden Dr. J. G. Scheurer.

Den 20sten Juni 1928 overleed Dr. J. G. Scheurer. De Bond verliest in hem een onvermoeid strijder voor onze heerlijke en heilige beginselen, die veel gedaan heeft ook in het belang van onze Stichtingen.

Door de Algemeene Vergadering van 16 April 1929 werd als zijn opvolger voor de Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging van Idioten en Achterlijke Kinderen, aangewezen Dr. A. Dupont, Geneesheer-Directeur van „LOZENOORD", te Ermelo.

Overlijden Dr. D. Schermers.

Dr. D. Schermers te Zeist overleed aldaar den 18 Oct. 1930, van de oprichting af een der meest actieve leden des Bestuurs.

Door de Vereeniging tot Chr. Verzorging van Zenuwlijders in Nederland zal op eerstvolgende Vergadering van Afgevaardigden een nieuw Bestuurslid moeten worden aangewezen.

Sluiten