Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor alle Vereenigingen een toetreding op deze basis onmogelijk was.

De Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland had intusschen reeds een „eigen Pensioenfonds" gesticht, waarvan het Reglement door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 26 en 27 April 1923 was goedgekeurd.

's Heeten-Loo deelde mede, dat de regeling van een „eigen Pensioenfonds" in bewerking was en binnenkort zijn beslag zou krijger:.

De andere Vereenigingen werden opgewekt, te beginnen met het verzamelen van fondsen teneinde te komen tot een Pensioenfonds, of om zich later bij een bestaand fonds aan te sluiten of „in te kocpen".

Het plan „Algemeen Pensioenfonds'' was onbereikbaar. Nochtans is de arbeid van den Bond niet geheel nutteloos geweest, maar zeer zeker heeft die bijgedragen tot verwezenlijking van liet doel:

„Aan de dienende Broeders en Zusters pensioen te verzekeren."

c. Staatsdiploma.

In verband met verschillende moeilijkheden betreffende de op leiding, vooral in „Eudokia" en Ter Haarstraat, werd reeds op de Bestuursvergadering van 1 April 1919 de wenschelijkheid geuit, dat de diplomeering van het personeel in de Verplegingsinrichtingen van Staatswege werd geregeld in dezen zin, dat een afzonderlijk diploma werd ingesteld voor Ziekenverpleging (A) en een voor Krankzinnigenverpleging (B).

Aan de Vergadering van afgevaardigden, gehouden 15 Mei 1919, werd dan ook voorgesteld, in de gegeven omstandigheden het streven naar de invoering van een Staatsdiploma te bevorderen, al moest er dadelijk aan worden toegevoegd, dat ons diploma, wat de godsdienstige opleiding betreft, wel wat in de knel zou raken. Hiertegen moest worden gewaakt, door b.v. het handhaven van ons „eigen diploma", dat den candidaat zou stempelen als „Gereformeerd verpleger of verpleegster", en welk eindexamen kon worden afgenomen vóór of na het Staatsexamen.

Gedurende de jaren 1919—1923 kwam de zaak: Staatsdiploma niet veel verder. Verschillende besprekingen werden gevoerd betreffende de door den Minister ontworpen ontwerp-Regelingen, welke namens den Bond werden bijgewoond door de heeren Dr. Schermers, Dr. Scheurer en Prof. Visscher.

Op de Jaarvergadering van 1923 moest de Voorzitter nog meedeelen, dat omtrent de invoering van een Staatsdiploma nog niet veel naders kon worden gemeld, dan dat telkens getracht was, ver-

Sluiten