Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Bond als „Gereformeerde" verpleger of verpleegster kon worden „erkend".

Op de Jaarvergadering van 24 November 1922 werd, naar aanleiding van een schrijven van Ds. B. van Halsema, Secr. der Vereen, voor Gereformeerde Ziekenverzorging, waarin gewezen werd op de verschillende wijze van handelen bij de examens, besloten de herexamens af te schaffen, en daarvoor in de plaats te stellen het opleggen van een taak in het vak, waarin de candidaat onvoldoende had. Deze moest zich dan het volgend jaar opnieuw voor bedoeld vak aan een examen onderwerpen.

De Algemeene Vergadering van 22 November 1923 besloot tot afschaffing der Vergadering van Gecommitteerden tot de Examina, aangezien deze Vergadering telken jare plus minus f200.— kostte aan reiskosten enz. van de 32 personen, waaruit deze Commissie bestond. Besloten werd, dat voortaan het Moderamen, uit 3 personen bestaande, de examens zou regelen uit de gegevens van heeren Gecommitteerden. Mocht een der andere heeren Gecommitteerden iets hebben op te merken, zoo zou deze tot de vergadering van het Moderamen kunnen worden uitgenoodigd.

Op diezelfde vergadering werd aangenomen het volgend voorstel van de Examencommissie, luidende:

a. Regeling voor de examens.

Wie voor het laatste examen in meer dan één vak onvoldoende heeft, wordt afgewezen. Ook wordt afgewezen, wie in één vak onvoldoende heeft en in alle vakken samen niet meer dan gemiddeld 6 behaalt. Dus wordt toegelaten, wie in één vak onvoldoende heeft, doch in alle vakken samen meer dan gemiddeld 6 behaalt.

b. Het examenrapport wordt gezonden aan:

1. liet Bestuur van den Gereformeerden Bond. 1 .expl.

2. De Besturen der aangesloten Vereenigingen. 2 expl.

3. Aan de Directeuren en Leeraren der onderscheidene Stichttingen, waar de examens, onder medewerking van Gecommitterden, zijn gehouden. 1 expl.

4. Aan alle Gecommitteerden persoonlijk. 1 expl.

In verband met de invoering van het „Staatsdiploma" werd op de Algemeene Vergadering van 20 November 1924 besloten een nieuwe regeling voor de examens van den Bond te ontwerpen;

Sluiten