Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne secundi, in de maand October. Op deze Vergadering worden de rapporten der examens besproken en voorts behandeld wat in het belang der opleiding mocht zijn.

Het rapport over al de examens wordt door den Secretaris opgemaakt en ingezonden bij het Bestuur van den Bond.

Afschriften hiervan worden gezonden aan al de leden van het Bestuur van den Bond, aan de Directies der Stichtingen waar de examens zijn afgenomen, aan alle Gecommitteerden en aan allen die het onderwijs op de Stichtingen gegeven hebben.

Art. 11.

Alle correspondentie wordt door den Secretaris gevoerd, terwijl hij tevens zorgt dat Gecommitteerden of hunne secundi tijdig (een maand te voren) worden aangeschreven voor de door hen bij te wonen examens.

De secundi worden slechts opgeroepen als de primi verhinderd zijn.

In de Algemeene Vergadering van 24 Nov. 1925 werd door de Examencommissie verslag uitgebracht over de gehouden examens volgens de nieuwe regeling, waarbij enkele moeilijkheden aan den dag kwamen, speciaal de inrichting der Theologische vakken.

Ds. Bootsma had hierop reeds gewezen in een uitvoerig rapport, aan het Bestuur van den Bond toegezonden.

Na langdurige discussie besloot de Vergadering, dat 3 volle jaren onderwijs gegeven moet worden in de Theologische vakken; daarna wordt een examen afgenomen voor het „eigen diplomaliet tijdstip, waarop dit examen wordt afgenomen, wordt geheel aan de vrijheid der Vereenigingen overgelaten; men kan dit doen zoowel vóór als na het Staatsexamen. Wie voor dit examen niet slaagt, kan in de gelegenheid worden gesteld aan het examen van het volgend jaar deel te nemen. Bij slagen wordt een eigen diploma uitgereikt. Worden deze examens gehouden vóór het Staatsexamen, zoo zal een eventueel „zakken" voor eigen examen, geen invloed oefenen op het al of niet toelaten voor het Staatsexamen.

In de practijk schijnt deze maatregel te voldoen; althans kwamen hieromtrent geen moeilijkheden ter kennis van den Bond.

Van de gediplomeerden is een Register aangehouden, waarin tevens de cijfers, die op het examen zijn behaald, staan vermeld.

Werden in 1920 ongeveer 300 candidaten geëxamineerd, over 1929 was dit aantal geklommen tot 561.

Sluiten